مادهٔ ۸۷۵

شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملى باشد در صورتى ارث مى‌برد که نطفهٔ او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بميرد.

مادهٔ ۸۷۶

با شک در حيات، حين ولادت، حکم وراثت نمى‌شود.

مادهٔ ۸۷۷

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونى که براى اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

مادهٔ ۸۷۸

هرگاه در حين موت مورث، حملى باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضى از وراث ديگر مى‌گردد تقسيم ارث به عمل نمى‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ‌يک از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند بايد براى حمل حصه‌اى که مساوى حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر يک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

مادهٔ ۸۷۹

اگر بين وراث، غايب مفقودالاثرى باشد سهم او کنار گذارده مى‌شود تا حال او معلوم شود در صورتى‌که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصهٔ او به ساير وراث برمى‌گردد والاّ به خود او يا به ورثهٔ او مى‌رسد.

مادهٔ ۸۸۰

قتل از موانع ارث است بنابراين کسى که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع مى‌شود اعم از اينکه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شرکت ديگري.

مادهٔ ۸۸۱

در صورتى‌که قتل عمدى مورث به حکم قانونى يا براى دفاع باشد مفاد مادهٔ فوق مجرى نخواهد بود(۱).


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۸۸۱ مصوب ۱۳۰۷ - در صورتى‌که قتل مورث غير عمدى يا به حکم قانون يا براى دفاع باشد مفاد مادهٔ فوق مجرى نخواهد بود.

مادهٔ ۸۸۱ مکرر

کافر از مسلم ارث نمى‌برد و اگر در بين ورثهٔ متوفاى کافري، مسلم باشد وراث کافر ارث نمى‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. (ماده ۸۸۱ مکرر الحاقى ۸/۱۰/۱۳۶۱)

مادهٔ ۸۸۲

بعد از لعان، زن و شوهر از يکديگر ارث نمى‌برند و همچنين فرزندى که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمى‌برد ليکن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادرى خود و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى‌برند.

مادهٔ ۸۸۳

هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مى‌برد ليکن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى‌برند.

مادهٔ ۸۸۴

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد ليکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرهٔ آن است نسبت به يکى از ابوين ثابت و نسبت به ديگرى به واسطهٔ اکراه يا شبه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مى‌برد و بالعکس.

مادهٔ ۸۸۵

اولاد و اقوام کسانى که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مى‌شوند محروم از ارث نمى‌باشند بنابراين اولاد کسى که پدر خود را کشته باشد از جدّ مقتول خود ارث مى‌برد اگر وراث نزديکترى باعث حرمان آن نشود.