مادهٔ ۸۶۱

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

مادهٔ ۸۶۲

اشخاصى که به‌موجب نسب ارث مى‌رند سه طبقه‌ هستند:


- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

مادهٔ ۸۶۳

وارثين طبقهٔ بعد وقتى ارث مى‌برند که از وارثين طبقهٔ قبل کسى نباشد.

مادهٔ ۸۶۴

از جمله اشخاصى که به‌موجب سبب ارث مى‌برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگرى زنده باشد.

مادهٔ ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعددهٔ ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث مى‌برد مگر اينکه بعضى از آنها مانع ديگرى باشد که در اين‌صورت فقط از جهت عنوان مانع مى‌برد.

مادهٔ ۸۶۶

در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفى راجع‌به حاکم است.