مادهٔ ۳۳۸

بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.

مادهٔ ۳۳۹

پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مى‌شود.

مادهٔ ۳۴۰

در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معنى بيع باشد.

مادهٔ ۳۴۱

بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که براى تسليم تمام يا قسمتى از مبيع يا براى تأديهٔ تمام يا قسمتى از ثمن، اجلى قرار داده شود.

مادهٔ ۳۴۲

مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.

مادهٔ ۳۴۳

اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مى‌شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.

مادهٔ ۳۴۴

اگر در عقد بيع، شرطى ذکر نشده يا براى تسليم مبيع يا تأديهٔ قيمت، موعدى معين نگذشته باشد بيع، قطعى و ثمن، حال محسوب است مگر اينکه برحسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتى وجود شرط يا موعدى معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذکرى نشده باشد.