مادهٔ ۳۴۵

هر يک از بايع و مشترى بايد علاوه بر اهليت قانونى براى معامله، اهليت براى تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

مادهٔ ۳۴۶

عقد بيع بايد مقرون به رضاى طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.

مادهٔ ۳۴۷

شخص کور مى‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينکه شخصاً به طريقى غير از معاينه يا به‌وسيلهٔ کس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۳۴۷ مصوب ۱۳۰۷ - شخص کور مى‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينکه شخصاً به طريقى غير از معامله يا به‌وسيلهٔ کس ديگر ولو خود بايع، جهل او مرتفع شود.