مادهٔ ۵۰۷

در اجارهٔ حيوان، تعيين منفعت، يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلى که راکب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.

مادهٔ ۵۰۸

در موردى که منفت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولى مستأجر نمى‌تواند زياده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل، معين شده باشد تعيين راکب يا محمول لازم است.

مادهٔ ۵۰۹

در اجاره حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معينى از مال‌الاجاره کم شود.

مادهٔ ۵۱۰

در اجارهٔ حيوان لازم نيست که عين مستأجره حيوان معينى باشد بلکه تعيين آن به نوع معينى کافى خواهد بود.

مادهٔ ۵۱۱

حيوانى که مورد اجاره است بايد براى همان مقصودى استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنابراين حيوانى را که برى سوارى اجاره داده شده است نمى‌توان براى بارکشى استعمال نمود.