مادهٔ ۶۵۴

قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجعهٔ ‌به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليهٔ تعهداتى که از معاملات نامشروع توليد شده باشد جارى است.

مادهٔ ۶۵۵

مادهٔ ۶۵۵در دوانيدن حيوانات سوارى و هم‌چنين در تيراندازى و شمشيرزنى گروبندى جايز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آنها رعايت نمى‌شود(۱).


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۶۵۵ مصوب ۱۳۰۷ - در دوانيدن حيوانات سوارى و هم‌چنين در تيراندازى و شمشيرزنى گروبندى جايز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آنها رعايت نمى‌شود.