مادهٔ ۴۶۴

معاوضه عقدى است که به موجب آن يکى از طرفين، مالى مى‌دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مى‌کند بدون ملاحظهٔ اينکه يکى از عوضين، مبيع و ديگرى ثمن باشد.

مادهٔ ۴۶۵

در معاوضه، احکام خاصهٔ بيع جارى نيست.