- مادهٔ ۲۹ :

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاى ذيل را دارا باشند: