مادهٔ ۵۵۹

در تمام مواردى که کسى به‌واسطه ورشکستگى به تقصير يا به تقلب تعقيب و محکوم مى‌شود رسيدگى به کليه دعاوى حقوقى به‌غير از آنچه در مادهٔ ۵۵۴ مذکور است از صلاحيت محکمه جزاء (در حال حاضر دادگاە‌هاى عمومى صالح به رسيدگى مى‌باشند.) خارج خواهد بود.

مادهٔ ۵۶۰

مدير تصفيه مکلف است در صورت تقاضاى مدعى‌العموم بدايت (در مورد مدعى‌العموم بدايت به زيرنويس مادهٔ ۳۷۲ همين قانون مراجعه شود.) کليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.