مادهٔ ۳۲۰

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و براى مطالبه وجه آن محق محسوب مى‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع‌ذلک اگر مقامات صلاحيت‌دار قضائى يا پليس تأديه وجه آن سند را منع کند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثى که ممکن است سند متعلق به او باشد برى نخواهد کرد.

مادهٔ ۳۲۱

جز در موردى‌که حکم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مکلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

مادهٔ ۳۲۲

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که داراى ورقه‌هاى کوپن يا داراى ضميمه‌اى براى تجديد اوراق کوپن باشد و هم‌چنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق مى‌دهد ربح يا منفعتى را مرتباً دريافت کند براى اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۳

مدعى بايد در محکمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.


اگر مدعى فقط اوراق کوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافى است.

مادهٔ ۳۲۴

اگر محکمه ادعاى مدعى را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به‌وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه مى‌تواند لدى‌الاقتضاء مدتى بيش از سه سال تعيين کند.

مادهٔ ۳۲۵

به تقاضاى مدعى محکمه مى‌تواند به مديون قدغن کند که وجه سند را به کسى نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأمينى که محکمه تصويب نمايد.

مادهٔ ۳۲۶

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هائى که در ضمن جريان دعوى لازم‌التأديه مى‌شود به‌ترتيب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۷

اخطار مذکور در مادهٔ ۳۲۴ بايد سه دفعه در مجله رسمى منتشر شود محکمه مى‌تواند به‌علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

مادهٔ ۳۲۸

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعى مهلت متناسبى داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضاء مهلت دعوى خود را تعقيب و دلايل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گرديد.

مادهٔ ۳۲۹

اگر در ظرف مدتى که مطابق مادهٔ ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

مادهٔ ۳۳۰

ابطال سند فوراً به‌وسيله درج در مجله رسمى و هر وسيله ديگرى که محکمه مقتضى بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

مادهٔ ۳۳۱

پس از صدور حکم ابطال مدعى حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جديد يا لدى‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعى حق تقاضاى تأديه خواهد داشت.

مادهٔ ۳۳۲

هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در مادهٔ (۳۲۲) نباشد به‌ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:


محکمه در صورتى‌که ادعاى مدعى سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد ديد حکم مى‌دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتى که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدليه بسپارد.

مادهٔ ۳۳۳

اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانى که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق مادهٔ ۳۲۸ رفتار و الاّ وجهى که در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعى داده مى‌شود.

مادهٔ ۳۳۴

مقررات اين باب شامل اسکناس نيست.