مادهٔ ۴۲۷

در حکمى که به‌موجب آن ورشکستگى تاجر اعلغم مى‌شود محکمه يک نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد کرد(۱) .


(۱ظريه مورخ ۴/۷/۱۳۴۴ ا.ح.ق:

محکمه مى‌بايستى رأساً يا با جلب‌نظر کارشناس ميزان حق‌الزحمه عضو ناظر را معين نمايد.

مادهٔ ۴۲۸

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگى و سرعت جريان آن است.

مادهٔ ۴۲۹

تمام منازعات ناشيه از ورشکستگى را که حل آن از صلاحيت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

مادهٔ ۴۳۰

شکايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردى ممکن است که اين قانون معين نموده.

مادهٔ ۴۳۱

مرجع شکايت محکمه‌اى است که عضو ناظر را معين کرده.

مادهٔ ۴۳۲

محکمه هميشه مى‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگرى را به‌جاى او بگمارد.