دعوت طلبکارها و مجمع عمومى آنها

مادهٔ ۴۷۶

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدى که به‌موجب نظام‌نامه مذکور در مادهٔ ۴۶۷ معين شده به‌توسط دفتردار محکمه کليه طلبکارهائى را که طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براى مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقى دعوت مى‌نمايد - موضوع دعوت مجمع عمومى طلبکارها در رقعه‌هاى دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.

مادهٔ ۴۷۷

مجمع عمومى مزبوره در محل و روز و ساعتى که از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مى‌شود - طلبکارهائى که طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و هم‌چنين طلبکارهائى که طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وکيل ثابت‌الوکاله آنها حاضر مى‌شوند تاجر ورشکسته نيز به اين مجمع احضار مى‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتى مى‌تواند اعزام وکيل نمايد که عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.

مادهٔ ۴۷۸

مدير تصفيه به مجمع طلبکارها راپرتى از وضعيت ورشکستگى و اقداماتى که به‌عمل آمده و عملياتى که با استحضار تاجر ورشکسته شده است مى‌دهد راپرت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مى‌شود و عضو ناظر بايد از کليه مذاکرات و تصميمات مجمع طلبکارها صورت‌مجلس ترتيب دهد.