مادهٔ ۵۲۲

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگى و اعانه‌اى که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهى که بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائى منقول بين طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد.

مادهٔ ۵۲۳

مدير تصفيه براى اجراءِ مقصود مذکور در مادهٔ فوق ماهى يک مرتبه صورتحساب عمل ورشکستگى را با تعيين وجوه موجوده به عضو ناظر مى‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبکارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مى‌نمايد که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

مادهٔ ۵۲۴

در موقع تقسيم وجوه بين طلبکارها حصه طلبکارهاى مقيم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارائى و قروض منظور شده است موضوع مى‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائى و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مى‌تواند حصه موضوعى را زياد کند. براى مطالباتى که هنوز در باب آنها تصميم قطعى اتخاذ نشده است بايد مبلغى موضوع کرد.

مادهٔ ۵۲۵

وجوهى که براى طلبکارهاى مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتى که قانون براى آنها معين کرده به‌طور امانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهاى مذکور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبکارهائى که طلب آنها به تصديق رسيده تقسيم مى‌شود. وجوهى که براى مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبکارهائى که طلب آنها تصديق شده تقسيم مى‌شود.

مادهٔ ۵۲۶

هيچ طلبى را مدير تصفيه نمى‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدير تصفيه مبلغى را که پرداخته در روى سند قيد مى‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند مى‌تواند اجازه دهد که به‌موجب صورت‌مجلسى که طلب در آن تصديق شده وجهى پرداخته شود در هرحال بايد طلبکارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذکر کنند.

مادهٔ ۵۲۷

ممکن است هيئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصيل اجازه نمايد که تمام يا قسمتى از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به‌طورى که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خود آنها قبول و مورد معامله قرار دهند در اين‌صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به‌عمل خواهد آورد - در اين‌خصوص هر طلبکارى مى‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نمايد که طلبکارهاى ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.