مادهٔ ۴۴۰

محکمه در ضمن حکم ورشکستگى يا منتهى در ظرف پنج روز پس از صدور حکم يک نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مى‌کند.

مادهٔ ۴۴۱

اقدامات مدير تصفيه براى تهيه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتى که در آن مدت طلبکاران بايد خود را معرفى نمايند و به‌طور کلى وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتى که به‌موجب اين قانون معين شده برطبق نظام‌نامه‌اى که از طرف وزارت عدليه تنظيم مى‌شود معين خواهد شد(۱) .


(۱ئين‌نامه موادى از قانون تجارت درخصوص تصفيه امور ورشکستگان در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۱۱ به تصويب وزارت دادگسترى رسيده و در همين مجموعه درج شده است.

مادهٔ ۴۴۲

ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد کرد(۱) .


(۱ظريه مورخ ۴/۷/۱۳۴۴ ا.ح.ق:

چون تاکنون مقرراتى درخصوص مادهٔ ۴۴۲ ق.ت. وضع نشده محکمه مى‌بايستى با جلب‌نظر کارشناس حق‌الزحمه مدير تصفيه را معين نمايد.