- مادهٔ ۴۱۲:

ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که برعهده او است حاصل مى‌شود.


حکم ورشکستگى تاجرى را که حين الفوت در حال توقف بوده تا يک سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمود(۱) .


(۱ه رأى اصرارى شماره ۳۵۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ در همين مجموعه مراجعه شود.


نظريه مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۲ ا.ح.ق:

طبق مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۳ لايحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به ورشکستگى شرکت سهامى در زمان انحلال مى‌توان حکم داد.