مادهٔ ۳۰۵

در مورد برواتى که در خارج ايران صادر شده شرايط اساسى برات تابع قوانين مملکت صدور است.


هر قسمت از ساير تعهدات براتى (تعهدات ناشى از ظهرنويسى - ضمانت - قبولى و غيره) نيز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانين مملکتى است که تعهد در آنجا وجود پيدا کرده است.


مع‌ذلک اگر شرايط اساسى برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتى موافق قانون ايران صحيح باشد کسانى که در ايران تعهداتى کرده‌اند حق استناد به اين ندارند که شرايط اساسى برات يا تعهدات براتى مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجى نيست.

مادهٔ ۳۰۶

اعتراض و به‌طور کلى هر اقدامى که براى حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به‌عمل آيد تابع قوانين مملکتى خواهد بود که آن اقدام بايد در آنجا بشود.