مادهٔ ۲۳۹

هرگاه براتى نکول شد و اعتراض به‌عمل آمد شخص ثالثى مى‌تواند آن را به‌نام برات‌دهنده يا يکى از ظهرنويس‌ها قبول کند - قبولى شخص ثالث بايد در اعتراض‌نامه قيد شده به امضاء او برسد.

مادهٔ ۲۴۰

بعد از قبولى شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده کليه حقوقى که براى دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها حاصل مى‌شود محفوظ خواهد بود.