مادهٔ ۲۷۰

هر شخص ثالثى مى‌تواند از طرف برات‌دهنده يا يکى از ظهرنويس‌ها وجه برات اعتراض‌شده را کارسازى نمايد - دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض‌نامه يا در ذيل آن قيد شود.

مادهٔ ۲۷۱

شخص ثالثى که وجه برات را پرداخته داراى تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

مادهٔ ۲۷۲

اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنويس‌ها برى‌الذمه مى‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يکى از ظهرنويس‌ها به‌عمل آيد ظهرنويس‌هاى بعد از او برى‌الذمه هستند.

مادهٔ ۲۷۳

اگر دو شخص متفقاً هريک از جانب يکى از مسئولين برات براى پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن کس پذيرفته است که تأديه وجه از طرف او عده زيادترى از مسئولين را برى‌الذمه مى‌کند - اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براى تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثى ترجيح دارد.