مادهٔ ۲۹۳

به آراء اصرارى شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ و ۶۲۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.


اعتراض در موارد ذيل به‌عمل مى‌آيد:


۱. در مورد نکول

۲. در مورد امتناع از قبول يا نکول

۳. در مورد عدم تأديه


اعتراض‌نامه بايد در يک نسخه تنظيم و به‌موجب امر محکمه بدايت به‌توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود(۱) :


۱. محال‌عليه

۲. اشخاصى که در برات براى تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.

۳. شخص ثالثى که برات را قبول کرده است.


(۱ظريه مورخ ۸/۳/۱۳۵۰ ا.ح.ق:

دارنده سفته‌اى که در ظرف موعد مقرر به واخواست‌ سفته مبادرت ورزيده ولى متعهد قبل از وصول واخواست‌نامه به محل اقامت او فوت نموده و در ظرف مدت سه ماه مقرر در مادهٔ ۲۸۶ قانون تجارت عليه ظهرنويس اقامه دعوى نموده باشد دارنده چنين سفته‌اى از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت استفاده مى‌نمايد.


اگر در محلى که اعتراض به‌عمل مى‌آيد محکمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به‌عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاکم محل خواهد بود(۲) .


(۲ظريه مورخ ۵/۸/۱۳۵۰ ا.ح.ق:

براى مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد کافى است و به‌هيچ وجه لازم نيست اين واخواست‌نامه به ظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوى‌عليه او قابل پذيرش باشد.

مادهٔ ۲۹۴

اعتراض‌نامه بايد مرتب ذيل را دارا باشد:


۱. سواد کامل برات با کليه محتويات آن اعم از قبولى و ظهرنويسى و غيره.


۲. امر به تأديه وجه برات.


مأمور اجراء بايد حضور يا غياب شخصى که بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و هم‌چنين علل عدم امکان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراض‌نامه قيد و امضاء کند(۱) .


(۱ظريه مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ ا.ح.ق:

در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات قانون آئين دادرسى مدنى ابلاغ مى‌گردد نه مطابق مادهٔ ۲۹۴ قانون تجارت.

مادهٔ ۲۹۵

هيچ نوشته‌اى نمى‌تواند از طرف دارنده برات جاى‌گير اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ - ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.

مادهٔ ۲۹۶

مأمور اجراء بايد سواد صحيح از اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در مادهٔ ۲۹۳ بدهد(۱) .


(۱ظريه مورخ ۲۲/۵/۱۳۴۶ ا.ح.ق:

واخواست‌نامه اصلى همان نسخه اول مى‌باشد که الصاق تمبر مطابقت رونوشت با اصل به آن لازم نيست ولى نسخه‌هاى ديگرى که براى ابلاغ به مسئولين پرداخت وجه برات يا سفته تنظيم مى‌شود بايد مورد گواهى مطابقت با اصل قرار گيرد و تمبر قانونى به‌هريک از نسخه‌ها به مأخذ مقرر در مادهٔ ۶۹۱ قانون آئين دادرسى مدنى به آن الصاق شود.

مادهٔ ۲۹۷

دفتر محکمه يا دفتر مقاماتى که وظيفه محکمه را انجام مى‌دهند بايد مفاد اعتراض‌نامه را روز به‌روز به‌ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصى که صفحات آن به توسط رئيس محکمه يا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتى‌که محل اقامت برات‌دهنده يا ظهرنويس اولى در روى برات قيد شده باشد دفتر محکمه بايد آنها را توسط کاغذ سفارشى از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.