مادهٔ ۲۴۱

برات ممکن است به رؤيت باشد يا به‌وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت برات يا به وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از تاريخ برات - ممکن است پرداخت به روز معينى موکول شده باشد.

مادهٔ ۲۴۲

هرگاه برات بى‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.

مادهٔ ۲۴۳

موعد پرداخت براتى که يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت وعده دارد به‌وسيله تاريخ قبولى يا تاريخ اعتراض‌نامه نکول معين مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۴

اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمى تصادف کرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.


تبصره:

همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتى نيز رعايت خواهد شد.