مادهٔ ۲۲۳

برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌دهنده بايد داراى شرايط ذيل باشد:


۱. قيد کلمه (برات) در روى ورقه.

۲. تاريخ تحرير (روز و ماه و سال).

۳. اسم شخصى که بايد برات را تأديه کند.

۴. تعيين مبلغ برات.

۵. تاريخ تأديه وجه برات.

۶. مکان تأديه وجه برات اعم از اينکه محل اقامت محل عليه باشد يا محل ديگر.

۷. اسم شخصى که برات در وجه يا حواله‌کرد او پرداخته مى‌شود.

۸. تصريح به اينکه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

مادهٔ ۲۲۴

برات ممکن است به حواله‌کرد شخص ديگر باشد يا به حواله‌کرد خود برات‌دهنده.

مادهٔ ۲۲۵

تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مى‌شود.


اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

مادهٔ ۲۲۶

در صورتى‌که برات متضمن يکى از شرايط اساسى مقرر در فقرات ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷ و ۸ مادهٔ ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتى نخواهد بود.

مادهٔ ۲۲۷

برات ممکن است به دستور و حساب شخص ديگرى صادر شود.