مادهٔ ۲۴۵

انتقال برات به‌وسيله ظهرنويسى به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۲۴۶

ظهرنويسى بايد به امضاء ظهرنويس برسد - ممکن است در ظهرنويسى تاريخ و اسم کسى که برات به او انتقال داده مى‌شود قيد گردد.

مادهٔ ۲۴۷

ظهرنويسى حاکى از انتقال برات است مگر اينکه ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين‌صورت انتقال برات واقع نشده ولى دارنده برات حق وصول ولدى‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوى براى وصول خواهد داشت. جز در مواردى‌که خلاف اين در برات تصريح شده باشد.

مادهٔ ۲۴۸

هرگاه ظهرنويس در ظهرنويسى تاريخ مقدمى قيد کند مزور شناخته مى‌شود.