مادهٔ ۲۴۹

برات‌دهنده - کسى که برات را قبول کرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامنى دارند.


دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مى‌تواند به‌هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.


همين حق را هريک از ظهرنويس‌ها به برات‌دهنده و ظهرنويس‌هاى ماقبل خود دارد.


اقامه دعوى برعليه يک يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست - اقامه‌کننده دعوى ملزم نيست ترتيب ظهرنويسى را از حيث تاريخ رعايت کند(۱) .


(۱ه رأى وحدت رويه شماره ۳۸۱۱۴ مورخ ۶/۸/۱۳۴۱ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مراجعه شود.


ضامنى که ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسى را کرده فقط با کسى مسئوليت تضامنى دارد که از او ضمانت نموده است(۲) .


(۲ظريه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۱ ا.ح.ق:

اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد، اين امر، ظهور در ضمانت امضاءکننده دارد. و در اين‌صورت امضاءکننده ظهر سفته يا متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل مادهٔ ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.

مادهٔ ۲۵۰

هريک از مسئولين تأديه برات مى‌تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونى که بايد بپردازد موکول کند.

مادهٔ ۲۵۱

هرگاه چند نفر از مسئولين برات ورشکست شوند دارنده برات مى‌تواند در هر يک از غرما يا در تمام غرما براى وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينکه طلب خود را کاملاً وصول نمايد - مدير تصفيه هيچ‌يک از ورشکستگان نمى‌تواند براى وجهى که به صاحب چنين طلب پرداخته مى‌شود به مدير تصفيه ورشکسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتى‌که مجموع وجوهى که از دارائى تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصيص مى‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين‌صورت مازاد بايد به‌ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهى که هرکدام پرداخته‌اند - جزء دارائى ورشکستگان محسوب گردد که به ساير ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.


تبصره:

مفاد اين ماده در مورد ورشکستگى هرچند نفرى نيز که براى پرداخت يک دين مسئوليت تضامنى داشته باشند مرعى خواهد بود.