در خصوص جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخص غير رشيد و اخذ نوشته و سندى از قبيل برات و فته طلب و چک از وي، به مادهٔ ۵۹۶ قانون مجازات اسلامى مراجعه شود.