مادهٔ ۲۴

سهم قسمتى است از سرمايهٔ شرکت سهامى که مشخص ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى‌باشد ورقهٔ سهم سند قابل معامله‌اى است که نماينده تعداد سهامى است که صاحب آن در شرکت سهامى دارد.


تبصرهٔ ۱:

سهم ممکن است با نام و يا بى‌نام باشد.


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که براى بعضى از سهام شرکت با رعايت مقررات اين قانون مزايائى قائل شوند اين‌گونه سهام سهام ممتاز ناميده مى‌شود.

مادهٔ ۲۵

اوراق سهام بايد متحد‌الشکل و چاپى و داراى شماره ترتيب بوده و به امضاء لااقل دو نفر که به‌موجب مقررات اساسنامه تعيين مى‌شوند برسد.

مادهٔ ۲۶

در ورقه سهم نکات زير بايد قيد شود:


۱. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.

۲. مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت‌شده آن.

۳. تعيين نوع سهم.

۴. مبلغ اسمى سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.

۵. تعداد سهامى که هر ورقه نماينده آن است.

مادهٔ ۲۷

تا زمانى‌که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد. اين گواهينامه در حکم سهم است ولى در هر حال ظرف مدت يک سال پس از پرداخت تمامى مبلغ اسمى سهم بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

مادهٔ ۲۸

تا وقتى‌که شرکت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

مادهٔ ۲۹

در شرکت‌هاى سهامى عام مبلغ اسمى هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.

مادهٔ ۳۰

مادام‌که تمامى مبلغ اسمى هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بى‌نام يا گواهينامه موقت بى‌نام ممنوع است. به تعهدکنندهٔ اين‌گونه سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است.

مادهٔ ۳۱

در مورد صدور گواهى‌نامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ بايد رعايت شود.

مادهٔ ۳۲

مبلغ اسمى سهام و هم‌چنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوى باشد.

مادهٔ ۳۳

مبلغ پرداخت‌نشده سهام هر شرکت سهامى بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين‌صورت هيئت مديره شرکت بايد مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را به‌منظور تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت‌شده سرمايه دعوت کند و تشکيل دهد وگرنه هر ذى‌نفع حق خواهد داشت که براى تقليل سرمايهٔ ثبت‌شدهٔ شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.


تبصره:

مطالبه مبلغ پرداخت‌نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از کليه صاحبان سهام و بدون تبعيض به‌عمل آيد.

مادهٔ ۳۴

کسى‌که تعهد ابتياع سهمى را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمى آن مى‌باشد و در صورتى‌که قبل از تأديه تمام مبلغ اسمى سهم آن را به ديگرى انتقال دهد بعد از انتقال سهم‌دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمى آن خواهد بود.

مادهٔ ۳۵

در هر موقع که شرکت بخواهد تمام يا قسمتى از مبلغ پرداخت‌نشدهٔ سهام را مطالبه کند بايد مراتب را از طريق نشر آگهى در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن منتشر مى‌شود به صاحبان فعلى سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبى براى پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنين مهلتى هر مبلغ که تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت ديرکرد (در مورد خسارت تأخير تأديه به زيرنويس مادهٔ ۳۲ قانون تجارت مراجعه شود.) از قرار نرخ رسمى بهره به‌علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأديه نشده باشد علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن يک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخير آن تماماً پرداخت نشود شرکت اين‌گونه سهام را در صورتى‌که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده به فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً کليه هزينه‌هاى مترتبه برداشت گرديده و در صورتى‌که خاصل حاصل فروش از بدهى صاحب سهم (بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت ديرکرد) بيشتر باشد مازاد به وى پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۳۶

در مورد مادهٔ ۳۵ آگهى فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد منتشر و يک نسخه از آگهى وسيله پست سفارشى براى صاحب سهم ارسال مى‌شود. هرگاه قبل از تاريخى که براى فروش معين شده است کليهٔ بدهى‌هاى مربوط به سهام اعم از اصل - خسارات - هزينه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خوددارى خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهم يا گواهى‌نامه موقت سهام با قيد کلمه المثنى به‌نام خريدار صادر و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلى ابطال مى‌شود و مراتب براى اطلاع عموم آگهى مى‌گردد.

مادهٔ ۳۷

دارندگان سهام مذکور در مادهٔ ۳۵ حق حضور و رأى در مجامع عمومى صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکيل مجامع عمومى تعداد اين‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به‌علاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد سهام جديد شرکت و هم‌چنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين‌گونه سهام معلق خواهد ماند.

مادهٔ ۳۸

در مورد مادهٔ ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهى خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رأى در مجامع عمومى را خواهند داشت و مى‌توانند حقوق مالى وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

مادهٔ ۳۹

سهم بى‌نام به‌صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملک دارنده آن شناخته مى‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اين‌گونه سهام به قبض و اقباض به‌عمل مى‌آيد.


گواهينامه موقت سهام بى‌نام در حکم سهام بى‌نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بى‌نام مى‌باشد.

مادهٔ ۴۰

انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا وکيل يا نمايندهٔ قانونى او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.


در موردى‌که تمامى مبلغ اسمى سهم پرداخت نشده است نشانى کامل انتقال‌گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شرکت قيد و به امضاء انتقال‌گيرنده يا وکيل يا نمايندهٔ قانونى او رسيده و از نظر اجراءِ تعهدات ناشى از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به‌همان ترتيب به‌ ثبت رسيده و امضاء شود. هر انتقالى که بدون رعايت شرايط فوق به‌عمل آيد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

مادهٔ ۴۱

در شرکت‌هاى سهامى عام نقل و انتقال سهام نمى‌تواند مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومى صاحبان سهام بشود.

مادهٔ ۴۲

هر شرکت سهامى مى‌تواند به‌موجب اساسنامه و همچنين تا موقعى که شرکت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اين‌گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به‌طور وضوح تعيين گردد.


هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به‌علاوه يک اين‌گونه سهام انجام گيرد.