مادهٔ ۲۴۳

اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاء نقدى از بيست هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد:


۱. هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذيره‌نويسى سهام را تصديق کند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره‌نويسى منتشر نمايد و يا مدارک خلاف واقع حاکى از تشکيل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کند و يا در تعيين ارزش آوردهٔ غير نقدى تقلب اعمال کند.


۲. هرکس در ورقهٔ سهم با نام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت‌شده را بيش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قيد کند.


۳. هرکس از اعلام مطالبى که طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً يا کلاً خوددارى نمايد و يا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.


۴. هرکس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شرکت و يا در صورتى‌که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.


۵. هرکس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره‌نويسى کليه سرمايه و تأديه حداقل سى و پنج درصد آن و نيز تحويل کليه سرمايه غيرنقد صادر کند.


۶. هرکس قبل از پرداخت کليه مبلغ اسمى سهم سهام بى‌نام يا گواهينامهٔ موقت بى‌نام صادر کند.

مادهٔ ۲۴۴

اشخاص زير به حبس تأديبى از سه ماه تا يک سال يا به جزاء نقدى از پنجاه هزار ريال تا پانصدهزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد:


۱. هرکس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمى صادر کند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.


۲. هرکس سهام بى‌نام را قبل از آنکه تمام مبالغ اسمى آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.


۳. هرکس سهام با نام را قبل از آنکه اقلاً سى و پنج درصد مبلغ اسمى آن پرداخت شده باشد صادر کند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

مادهٔ ۲۴۵

هرکس عالماً در هر يک از عمليات مذکور در مادهٔ ۲۴۴ شرکت کند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد برحسب مورد به مجازات شريک يا معاون محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۴۶

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى در صورت ارتکاب هريک از جرائم زير به حبس تأديبى از دو ماه تا شش ماه يا به جزاء نقدى از سى هزار تا سيصد هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد:


۱. در صورتى‌که ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت‌نشدهٔ مبلغ اسمى سهام شرکت را مطالبه نکنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت مذکور مجمع عمومى فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت‌شده دعوت ننمايند.


۲. در صورتى‌که قبل از پرداخت کليه سرمايه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده يا صدور آن را اجازه دهند.

مادهٔ ۲۴۷

در مورد بند يک مادهٔ ۲۴۶ در صورتى‌که هريک از اعضاء هيئت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام کند که بايد به تکليف قانونى براى سلب مسئوليت جزائى عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا کند عضو هيئت مديره که تکليف قانونى را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزائى از عضو هيئت مديره منوط به اين است که عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تکليف قانونى در جلسه هيئت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمى به‌هريک از اعضاء هيئت مديره اعلام نمايد. در صورتى‌که جلسات هيئت مديره به‌هر علت تشکيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمى براى سلب مسئوليت جزائى از عضو هيئت مديره کافى است.

مادهٔ ۲۴۸

هرکس اعلاميه پذيره‌نويسى سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامى را بدون امضاهاى مجاز و نام و نشانى مؤسسين يا مديران شرکت منتشر کند به جزاء نقدى از ده هزار تا سى‌هزار ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۴۹

هرکس با سوء‌نيت براى تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شرکت سهامى به صدور اعلاميه پذيره‌نويسى سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روى سوء‌نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبردارى محکوم خواهد شد و هرگاه اثرى بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۵۰

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى عام که قبل از تأديه کليه سرمايه ثبت‌شدهٔ شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ثبت شرکت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومى مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۱

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى عام که بدون رعايت مقررات مادهٔ ۵۶ اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند به حبس تأديبى از سه ماه تا دو سال و جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۲

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شرکت سهامى عمومى که نکات مندرج در مادهٔ ۶۰ اين قانون را در اوراق قرضه قيد ننمايند به جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۳

اشخاص زير به حبس تأديبى از سه ماه تا يک سال يا به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد:


۱. هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومى صاحبان سهام بشود.


۲. هرکس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفى کند و به اين طريق در اخذ رأى در مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت نمايد اعم از آنکه اين کار را شخصاً يا توسط ديگرى انجام دهد.

مادهٔ ۲۵۴

رئيس و اعضاء هيئت مديره شرکت سهامى که حداکثر تا شش ماه پس از پايان هر سال مالى مجمع عمومى عادى صاحبان سهام را دعوت نکنند يا مدارک مقرر در مادهٔ ۲۳۲ را به‌موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ماه (به زيرنويس دوم مادهٔ ۹۰ قانون تجارت مراجعه شود) يا به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۵

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى که صورت حاضرين در مجمع را مطابق مادهٔ ۹۹ تنظيم نکنند به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۶

هيئت رئيسه هر مجمع عمومى که صورت‌جلسه مذکور در مادهٔ ۱۰۵ را تنظيم نکند به مجازات مذکور در مادهٔ قبل محکوم خواهد شد.