مادهٔ ۱۶۹

در شرکت‌هاى سهامى خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهى در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهى بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمى سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامى که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها را دارد و مهلت پذيره‌نويسى و نحوهٔ پرداخت ذکر شود. در صورتى‌که براى سهام جديد شرايط خاصى در نظر گرفته شده باشد چگونگى اين شرايط در آگهى قيد خواهد شد.

مادهٔ ۱۷۰

در شرکت‌هاى سهامى عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهى به‌نحو مذکور در مادهٔ ۱۶۹ منتشر و در آن قيد شود که صاحبان سهام بى‌نام براى دريافت گواهينامه حق خريد سهامى که حق تقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين که نبايد کمتر از بيست روز باشد به مراکزى که از طرف شرکت تعيين و در آگهى قيد شده است مراجعه کنند. براى صاحبان سهام با نام گواهينامه‌هاى حق خريد بايد توسط پست سفارشى ارسال گردد.

مادهٔ ۱۷۱

گواهينامه حق خريد سهم مذکور در مادهٔ فوق بايد مشتمل بر نکات زير باشد:


۱. نام و شمارهٔ ثبت مرکز اصلى شرکت.


۲. مبلغ سرمايه فعلى و هم‌چنين مبلغ افزايش سرمايه شرکت.


۳. تعداد و نوع سهامى که دارندهٔ گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذکر مبلغ اسمى سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.


۴. نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌اى که وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.


۵. مهلتى که طى آن دارندهٔ گواهينامه مى‌تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده کند.


۶. هرگونه شرايط ديگرى که براى پذيره‌نويسى مقرر شده باشد.


تبصره:

گواهينامه حق خريد سهم بايد به‌همان ترتيبى که براى امضاء اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.

مادهٔ ۱۷۲

در صورتى‌که حق تقدم در پذيره‌نويسى سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد.

مادهٔ ۱۷۳

شرکت‌هاى سهامى عام بايد قبل از عرضه کردن سهام جديد براى پذيره‌نويسى عمومى ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم و رسيد دريافت کنند.

مادهٔ ۱۷۴

طرح اعلاميه پذيره‌نويسى مذکور در مادهٔ ۱۷۳ بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسيده و مشتمل بر نکات زير باشد:


۱. نام و شماره ثبت شرکت.


۲. موضوع شرکت و نوع فعاليت‌هاى آن.


۳. مرکز اصلى شرکت و در صورتى‌که شرکت شعبى داشته باشد نشانى شعب آن.


۴. در صورتى‌که شرکت براى مدت محدود تشکيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.


۵. مبلغ سرمايه شرکت قبل از افزايش سرمايه.


۶. اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازان آن.


۷. هويت کامل اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت.


۸. شرايط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومي.


۹. مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشکيل اندوخته و تقسيم دارائى بعد از تصفيه.


۱۰. مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.


۱۱. مبلغ بازپرداخت نشدهٔ انواع ديگر اوراق قرضه‌اى که شرکت منتشر کرده است و تضمينات مربوط به آن.


۱۲. مبلغ ديون شرکت و هم‌چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمين‌شده است.


۱۳. مبلغ افزايش سرمايه.


۱۴. تعداد و نوع سهام جديدى که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.


۱۵. تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره‌نويسي.


۱۶. مبلغ اسمى و نوع سهامى که بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.


۱۷. حداقل تعداد سهامى که هنگام پذيره‌نويسى بايد متعهد شود.


۱۸. نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌اى که وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.


۱۹. ذکر نام روزنامهٔ کثيرالانتشارى که اطلاعيه‌ها و آگهى‌هاى شرکت در آن نشر مى‌شود.

مادهٔ ۱۷۵

آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که به تصويب مجمع عمومى رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم گردد و در صورتى‌که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نکرده باشد اين نکته بايد در طرح اعلاميه پذيره‌نويسى قيد شود.

مادهٔ ۱۷۶

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسى و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانونى اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد را صادر خواهد نمود.

مادهٔ ۱۷۷

اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى شرکت در آن نشر مى‌گردد اقلاً در دو روزنامه کثيرالانتشار ديگر آگهى شود و نيز در بانکى که تعهد سهام در نزد آن به‌عمل مى‌آيد در معرض ديد علاقه‌مندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره‌نويسى بايد قيد شود که آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که به تصويب مجمع عمومى رسيده است در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت براى مراجعه علاقه‌مندان آماده است.

مادهٔ ۱۷۸

خريداران ظرف مهلتى که در اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغى را که بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند کرد.

مادهٔ ۱۷۹

پذيره‌نويسى سهام جديد به‌موجب ورقه تعهد خريد سهم که بايد شامل نکات زير باشد به‌عمل خواهد آمد:


۱. نام و موضوع و مرکز اصلى و شمارهٔ ثبت شرکت.

۲. سرمايه شرکت قبل از افزايش سرمايه.

۳. مبلغ افزايش سرمايه.

۴. شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد و مرجع صدور آن.

۵. تعداد و نوع سهامى که مورد تعهد واقع مى‌شود و مبلغ اسمى آن.

۶. نام بانک و شماره حسابى که بهاى سهم در آن پرداخته مى‌شود.

۷. هويت و نشانى کامل پذيره‌نويس.

مادهٔ ۱۸۰

مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاکم است.