مادهٔ ۱۹۹

شرکت سهامى در موارد زير منحل مى‌شود:


۱. وقتى که شرکت موضوعى را که براى آن تشکيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممکن شده باشد.


۲. در صورتى‌که شرکت براى مدت معين تشکيل گرديده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اينکه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.


۳. در صورت ورشکستگي.


۴. در هر موقع که مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام به‌هر علتى رأى به انحلال شرکت بدهد.


۵. در صورت صدور حکم قطعى دادگاه.

مادهٔ ۲۰۰

انحلال شرکت در صورت ورشکستگى تابع مقررات مربوط به ورشکستگى است.

مادهٔ ۲۰۱

در موارد زير هر ذى‌نفع مى‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:


۱. در صورتى‌که تا يک سال پس از به ثبت رسيدن شرکت هيچ اقدامى جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتى‌که فعاليت‌هاى شرکت در مدت بيش از يک سال متوقف شده باشد.


۲. در صورتى‌که مجمع عمومى سالانه براى رسيدگى به حساب‌هاى هريک از سال‌هاى مالى تا ده ماه از تاريخى که اساسنامه معين کرده است تشکيل نشده باشد.


۳. در صورتى‌که سمت تمام يا بعضى از اعضاء هيئت مديره و هم‌چنين سمت مديرعامل شرکت طى مدتى زائد بر شش ماه بلامتصدى مانده باشد.


۴. در مورد بندهاى يک و دو مادهٔ ۱۹۹ در صورتى‌که مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکيل نشود و يا رأى به انحلال شرکت ندهد.

مادهٔ ۲۰۲

در مورد بندهاى يک و دو و سه مادهٔ ۲۰۱ دادگاه بلافاصله برحسب مورد به مراجعى که طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام دارند مهلت متناسبى که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند مى‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.


در صورتى‌که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت مى‌دهد.

مادهٔ ۲۰۳

تصفيه امور شرکت سهامى با رعايت مقررات اين قانون انجام مى‌گيرد مگر در مورد ورشکستگى که تابع مقررات مربوط به ورشکستگى مى‌باشد.

مادهٔ ۲۰۴

امر تصفيه با مديران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت يا مجمع عمومى فوق‌العاده‌اى که رأى به انحلال مى‌دهد ترتيب ديگرى مقرر داشته باشد.

مادهٔ ۲۰۵

در صورتى‌که به‌هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولى به وظايف خود عمل نکند هر ذى‌نفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردى نيز که انحلال شرکت به‌موجب حکم دادگاه صورت مى‌گيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعيين خواهد نمود.

مادهٔ ۲۰۶

شرکت به‌محض انحلال در حال تصفيه محسوب مى‌شود و بايد در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفيه) ذکر شود و نام مدير يا مديران تصفيه در کليه اوراق و آگهى‌هاى مربوط به شرکت قيد گردد.

مادهٔ ۲۰۷

نشانى مدير يا مديران تصفيه همان نشانى مرکز اصلى شرکت خواهد بود مگر آنکه به‌موجب تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده يا حکم دادگاه نشانى ديگرى تعيين شده باشد.

مادهٔ ۲۰۸

تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقى شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقى خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن کارهاى جارى و اجراء تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائى شرکت مى‌باشند و هرگاه براى اجراء تعهدات شرکت معاملات جديدى لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.

مادهٔ ۲۰۹

تصميم راجع به انحلال و اسامى مدير يا مديران تصفيه و نشانى آنها با رعايت مادهٔ ۲۰۷ اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت براى اطلاع عموم در روزنامه رسمى و روزنامه کثيرالانتشارى که اطلاعيه‌ها و آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد آگهى شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه کثيرالانتشار روزنامه کثيرالانتشارى است که توسط آخرين مجمع عمومى عادى قبل از انحلال تعيين شده است.

مادهٔ ۲۱۰

انحلال شرکت مادام‌که به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

مادهٔ ۲۱۱

از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شرکت خاتمه يافته و تصفيه شرکت شروع مى‌شود. مديران تصفيه بايد کليه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شرکت را عهده‌دار شوند.

مادهٔ ۲۱۲

مديران تصفيه نماينده شرکت در حال تصفيه بوده و کليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتى از طريق طرح دعوى و ارجاع به داورى و حق سازش دارا مى‌باشند و مى‌توانند براى طرح دعاوى و دفاع از دعاوى وکيل تعيين نمايند. محدود کردن اختيارات مديران تصفيه باطل و کان‌لم‌‌يکن است.

مادهٔ ۲۱۳

انتقال دارائى شرکت در حال تصفيه کلاً يا بعضاً به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالى که برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.

مادهٔ ۲۱۴

مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز کند اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير يا مديران تصفيه بايد با ذکر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شرکت مهلت اضافى را که براى خاتمه دادن به امر تصفيه لازم مى‌دانند و تدابيرى را که جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومى صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.

مادهٔ ۲۱۵

هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در مادهٔ ۲۱۴ با دادگاه خواهد بود.