مادهٔ ۲۸۰

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در مادهٔ ۲۷۹ و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شرکت را ثبت و مراتب را به هزينه شرکت آگهى خواهد نمود.

مادهٔ ۲۸۱

در آگهى تبديل شرکت بايد کليه مندرجات اعلاميه تبديل شرکت ذکر گردد و قيد شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شرکت و هم‌چنين صورت دارائى شرکت و اموال منقول و غيرمنقول ان در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت براى مراجعه علاقه‌مندان آماده مى‌باشد آگهى تبديل شرکت بايد علاوه بر روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى شرکت در آن درج مى‌گردد اقلاً در يک روزنامه کثيرالانتشار ديگر نيز آگهى شود.

مادهٔ ۲۸۲

شرکت سهامى خاص که بخواهد با افزايش سرمايه به شرکت سهامى عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را که در نتيجه افزايش سرمايه به‌وجود مى‌آيد با رعايت مواد ۱۷۳ لغايت ۱۸۲ و مادهٔ ۱۸۴ اين قانون براى پذيره‌نويسى عمومى عرضه نمايد. مرجع ثبت شرکت‌ها در اين مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبديل شرکت سهامى خاص به شرکت سهامى عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتى‌که شرکت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسى عمومى به شرکت سهامى عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى سهام را صادر خواهد نمود. در اعلاميه پذيره‌نويسى بايد شماره و تاريخ اجازه‌‌نامه مزبور قيد گردد.

مادهٔ ۲۸۳

در صورتى‌که سهام جديدى که به‌ترتيب مذکور در مادهٔ قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شرکت نمى‌تواند به شرکت سهامى عام تبديل گردد.

مادهٔ ۲۸۴

شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراء اين قانون به‌صورت شرکت سهامى خاص يا شرکت سهامى عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا به‌نوع ديگرى از انواع شرکت‌هاى تجارتى مذکور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱ تبديل شوند والاّ منحل محسوب خواهند شد و ار لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ خواهند بود.


تا هنگامى که شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط به شرکت‌هاى سهامى مذکور در قانون تجارب مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود(۱) .


(۱ه‌موجب مادهٔ واحده قانون تمديد مهلت تبديل شرکت‌هاى سهامى به انواع شرکت‌هاى تجارتى قانونى مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ انقضاء به مدت يک سال تمديد گرديده است. با توجه به انقضا‌ء مهلت قانونى اجرا‌ء مواد ۲۸۴ الى ۲۹۸، مواد يادشده در حال حاضر کاربردى نداشته و صرفاً جهت اطلاع درج شده‌اند.


تطبيق وضع شرکت با مقررات اين قانون وقتى محقق مى‌شود که مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و به هزينه شرکت آگهى کرده باشد، به استثناء هزينه آگهى اجراء اين ماده در صورت عدم افزايش سرمايه شرکت مستلزم پرداخت هيچ‌گونه هزينه ديگرى نيست و در صورت افزايش سرمايه هزينه‌هاى مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مى‌شود.

مادهٔ ۲۸۵

تغيير اساسنامه هريک از شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون به‌منظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ممکن است به‌موجب تصميم مجمع عمومى عادى صاحبان سهام شرکت صورت مى‌گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه که بايد به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشکيل و حد نصاب و اکثريت لازم براى مجامع عادى و فوق‌العاده به‌منظور تطبيق وضع شرکت با مقررات اين قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱در مورد شرکت‌هاى سهامى و هم‌چنين اساسنامه معتبر شرکت‌هاى موجود در تاريخ تصويب اين قانون مى‌باشد.

مادۀ ۲۸۶

براى آنکه شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به‌صورت شرکت‌هاى سهامى خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها حداقل به ميزانى باشد که براى شرکت‌هاى سهامى خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شرکت سهامى خاص به آن ميزان افزايش دهند ثانياً اساسنامه خود را به‌منظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمايند. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبيق وضع شرکت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و به هزينه شرکت آگهى خواهد نمود(۱) .


(۱ز نظريه مورخ ۱۸/۹/۱۳۵۲ ا.ح.ق:

در صورتى‌که شرکت‌هاى سهامى که در اثر اجراء قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ به شرکت سهامى خاص تبديل گرديده بخواهند به شرکت سهامى عام تبديل شوند، ضمن دارا بودن جميع شرايط مقرر در قانون مزبور، بايد دو سال از تاريخ تبديل آنها از شرکت سهامى خاص که در واقع تاريخ تأسيس آن شرکت به‌عنوان شرکت خاص تلقى مى‌شود گذشته باشد.

مادهٔ ۲۸۷

براى آنکه شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به‌صورت شرکت سهامى عام درآيند بايد اولاً سرمايه آنها به ميزانى باشد که براى شرکت‌هاى سهامى عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شرکت سهامى عام به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شرکت به شرکت سهامى عام يک سال از ثبت شرکت گذشته و يک ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومى عادى رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.0

مادهٔ ۲۸۸

در صورتى‌که شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براى تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت کنند در صورتى‌که تمامى مبلغ اسمى سهام قبلى آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت‌شده قبلى نسبت به‌هر سهم در مورد سهام جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هرحال اين نسبت نمى‌تواند از سى و پنج درصد مبلغ اسمى سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در اين ماده رعايت مادهٔ ۱۶۵ اين قانون در مورد تأديه تمامى سرمايه قبلى شرکت الزامى نيست.

مادۀ ۲۸۹

شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون که بخواهند از طريق افزايش سرمايه به شرکت سهامى عام تبديل شوند بايد سهام جديد خود را که در نتيجه افزايش سرمايه به‌وجود مى‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براى پذيره‌نويسى عمومى عرضه نمايند.


در صورتى‌که سهام جديدى که به‌ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغى که بايد برطبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود شرکت نمى‌تواند به شرکت سهامى عام تبديل گردد.