مادهٔ ۹

طرح اعلاميه پذيره‌نويسى مذکور در مادهٔ ۶ بايد مشتمل بر نکات زير باشد:


۱. نام شرکت.


۲. موضوع شرکت و نوع فعاليت‌هائى که شرکت به‌منظور آن تشکيل مى‌شود.


۳. مرکز اصلى شرکت و شعب آن در صورتى‌که تأسيس شعبه مورد نظر باشد.


۴. مدت شرکت.


۵. هويت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين در صورتى‌که تمام يا بعضى از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شرکت يا امور مشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجارتى داشته باشند ذکر آن به اختصار.


۶. مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غيرنقد شرکت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‌نحوى که بتوان از کم و کيف سرمايه غيرنقد اطلاع حاصل نمود.


۷. در صورتى‌که مؤسسين مزايائى براى خود در نظر گرفته‌اند تعيين چگونگى و موجبات آن مزايا به تفصيل.


۸. تعيين مقدارى از سرمايه که مؤسسين تعهد کرده و مبلغى که پرداخت کرده‌‌اند.


۹. ذکر هزينه‌هائى که مؤسسين تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکيل شرکت و مطالعاتى که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد هزينه‌هاى لازم تا شروع فعاليت‌هاى شرکت.


۱۰. در صورتى‌که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصى باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه يا موافقت اصولى آن مراجع.


۱۱. ذکر حداقل تعداد سهامى که هنگام پذيره‌نويسى بايد توسط پذيره‌نويسى تعهد شود و تعيين مبلغى از آن که بايد مقارن پذيره‌نويسى نقداً پرداخت گردد.


۱۲. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکى که مبلغ نقدى سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتى که طى آن اشخاص ذى‌علاقه مى‌توانند براى پذيره‌نويسى و پرداخت مبلغ نقدى به بانک مراجعه کنند.


۱۳. تصريح به اينکه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براى مراجعه علاقه‌مندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم شده است.


۱۴. ذکر نام روزنامه کثيرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدى تا تشکيل مجمع عمومى مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.


۱۵. چگونگى تخصيص سهام به پذيره‌نويسان.

مادهٔ ۱۰

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى را صادر خواهد نمود.

مادهٔ ۱۱

اعلاميه پذيره‌نويسى بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهى گرديده و نيز در بانکى که تعهد سهام نزد آن صورت مى‌گيرد در معرض ديد علاقه‌مندان قرار داده شود.

مادهٔ ۱۲

ظرف مهلتى که در اعلاميه پذيره‌نويسى معين شده است علاقه‌مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغى را که نقداً بايد پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند کرد.

مادهٔ ۱۳

ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نکات زير باشد:


۱. نام و موضوع و مرکز اصلى و مدت شرکت.


۲. سرمايه شرکت.


۳. شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى و مرجع صدور آن.


۴. تعداد سهامى که مورد تعهد واقع مى‌شود و مبلغ اسمى آن و هم‌چنين مبلغى که از آن بابت نقداً در موقع پذيره‌نويسى بايد پرداخت شود.


۵. نام بانک و شماره حسابى که مبلغ لازم توسط پذيره‌نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.


۶. هويت و نشانى کامل پذيره‌نويس.


۷. قيد اينکه پذيره‌نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نمايد.

مادهٔ ۱۴

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانونى او رسيده نسخه اول نزد بانک نگاهدارى و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانک به پذيره‌نويس تسليم مى‌شود.


تبصره:

در صورتى‌که ورقه تعهد سهم را شخصى براى ديگرى امضاء کند هويت و نشانى کامل و سمت امضاء‌کننده قيد و مدرک سمت او اخذ و ضميمه خواهد شد.

مادهٔ ۱۵

امضاء ورقه تعهد سهم به‌خودى خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصميمات مجامع عمومى صاحبان سهام مى‌باشد.

مادهٔ ۱۶

پس از گذشتن مهلتى که براى پذيره‌نويسى معين شده است و يا در صورتى‌که مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاء مدت تمديد شده مؤسسين حداکثر تا يک ماه به تعهدات پذيره‌نويسان رسيدگى و پس از احراز اينکه تمام سرمايه شرکت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سى و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هريک از تعهدکنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومى مؤسس را دعوت خواهند نمود.

مادهٔ ۱۷ (اصلاحى ۲۲/۱۱/۱۳۵۳)

مجمع عمومى مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشکيل مى‌شود و پس از رسيدگى و احراز پذيره‌نويسى کليه سهام شرکت و تأديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت را انتخاب مى‌کند. مديران و بازرسان شرکت بايد کتباً قبول سمت نمايند قبول سمت به‌خودى خود دليل بر اين است که مدير و بازرس با علم به تکاليف و مسئوليت‌هاى سمت خود عهده‌دار آن گرديده‌اند از اين تاريخ شرکت تشکيل‌شده محسوب مى‌شود.


تبصره (الحاقى ۲۲/۱۱/۱۳۵۳):

هرگونه دعوت و اطلاعيه براى صاحبان سهام تا تشکيل مجمع عمومى سالانه بايد در دو روزنامه کثيرالانتشار منتشر شود يکى از اين دو روزنامه به‌وسيله مجمع عمومى مؤسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي٭ تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۱۸

اساسنامه‌اى که به تصويب مجمع عمومى مؤسس رسيده به ضميمه صورت‌جلسه مجمع و اعلاميه قبولى مديران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم خواهد شد.

مادهٔ ۱۹

در صورتى‌که شرکت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذکور در مادهٔ ۶ اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هريک از مؤسسين يا پذيره‌نويسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اى حاکى از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکى که تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به‌عمل آمده است ارسال مى‌دارد تا مؤسسين و پذيره‌نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختى خود را مسترد دارند در اين‌صورت هرگونه هزينه‌اى که براى تأسيس شرکت پرداخت يا تعهد شده باشد به‌عهده مؤسسين خواهد بود.

مادهٔ ۲۰

براى تأسيس و ثبت شرکت‌هاى سهامى خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارک زير به مرجع ثبت شرکت‌ها کافى خواهد بود:


۱. اساسنامه شرکت که بايد به امضاءِ کليه سهامداران رسيده باشد.


۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کليه سهام و گواهينامه بانکى حاکى از تأديه قسمت نقدى آن که نبايد کمتر از سى و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور بايد به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتى از سرمايه به‌صورت غيرنقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت تقويم آن به تفکيک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتى‌که سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.


۳. انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت که بايد در صورت‌جلسه‌اى قيد و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.


۴. قبول سمت مديريت و بازرسى با رعايت به قسمت اخير مادهٔ ۱۷.


۵. ذکر نام روزنامه کثيرالانتشارى که هرگونه آگهى راجع به شرکت تا تشکيل اولين مجمع عمومى عادى در آن منتشر خواهد شد.


تبصره

ساير قيود و شرايطى که در اين قانون براى تشکيل و ثبت شرکت‌هاى سهامى عام مقرر است در مورد شرکت‌هاى سهامى خاص لازم‌الرعايه نخواهد بود.

مادهٔ ۲۱

شرکت‌هاى سهامى خاص نمى‌توانند سهام خود را براى پذيره‌نويسى يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانک‌ها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهى و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتى براى فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اينکه از مقررات مربوط به شرکت‌هاى سهامى عام به‌نحوى که در اين قانون مذکور است تبعيت نمايند.

مادهٔ ۲۲

استفاده از وجوه تأديه شده به‌نام شرکت‌هاى سهامى در شرف تأسيس ممکن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شرکت و يا در مورد مذکور در مادهٔ ۱۹.

مادهٔ ۲۳

مؤسسين شرکت نسبت به کليه اعمال و اقداماتى که به‌منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شرکت انجام مى‌دهند مسئوليت تضامنى دارند.