مادهٔ ۱

شرکت سهامى شرکتى است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است.

مادهٔ ۲

شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‌شود ولو اينکه موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد.

مادهٔ ۳

در شرکت سهامى تعداد شرکاء نبايد از سه نفر کمتر باشد.

مادهٔ ۴

شرکت سهامى به دو نوع تقسيم مى‌شود:


نوع اول - شرکت‌هائى که مؤسسين آنها قسمتى از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مى‌کنند. اين‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامى خاص ناميده مى‌شوند.


نوع دوم - شرکت‌هائى که تمام سرمايهٔ آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شرکت‌ها شرکت سهامى خاص ناميده مى‌شوند.


تبصره:

در شرکت‌هاى سهامى عام عبارت شرکت سهامى عام و در شرکت‌هاى سهامى خاص عبارت شرکت سهامى خاص بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهى‌هاى شرکت به‌طور روشن و خوانا قيد شود(۱) .


(۱ا توجه به بند ۱۰ مادهٔ (۱) آئين‌نامه نام‌گذارى شهرها، خيابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومى مصوب ۶/۹/۱۳۷۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى شرکت‌ها بايد از گذاشتن اسامى خارجى خوددارى نموده و نام اماکن خود را به نام‌هاى غير بيگانه برگردانند.

مادهٔ ۵

در موقع تأسيس سرمايه شرکت‌هاى سهامى عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شرکت‌هاى سهامى خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد.


در صورتى‌که سرمايه شرکت بعد از تأسيس به‌هر علت از حداقل مذکور در اين ماده کمتر شود بايد ظرف يک سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به‌عمل آيد يا شرکت به نوع ديگر از انواع شرکت‌هاى مذکور در قانون تجارت تغيير شکل يابد وگرنه هر ذى‌نفع مى‌تواند انحلال آن‌را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأى قطعى موجب درخواست انحلال منتفى گردد دادگاه رسيدگى را موقوف خواهد نمود.

مادهٔ ۶

براى تأسيس شرکت‌هاى سهامى عام مؤسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سى و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابى به‌نام شرکت در شرف تأسيس نزد يکى از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌اى به ضميمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام که به امضاءِ کليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دايره ثبت شرکت‌ها و در نقاطى‌که دايره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم و رسيد دريافت کنند.


تبصره:

هرگاه قسمتى از تعهد مؤسسين به‌صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارک مالکيت آن‌را در همان بانکى که براى پرداخت مبلغ نقدى حساب باز شده است توديع و گواهى بانک را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم نمايند.

مادهٔ ۷

اظهارنامه مذکور در مادهٔ ۶ بايد با قيد تاريخ به امضاء کليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:


۱. نام شرکت.


۲. هويت کامل و اقامتگاه مؤسسين.


۳. موضوع شرکت.


۴. مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفکيک.


۵. تعداد سهام با نام و بى‌نام و مبلغ اسمى آنها و در صورتى‌که سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين‌گونه سهام.


۶. ميزان تعهد هريک از مؤسسين و مبلغى که پرداخت کرده‌اند با تعيين شماره حساب و نام بانکى که وجوه پرداختى در آن واريز شده است. در مورد آورده غيرنقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به‌نحوى که بتوان از کم و کيف آورده غيرنقد اطلاع حاصل نمود.


۷. مرکز اصلى شرکت.


۸. مدت شرکت.

مادهٔ ۸

طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:


۱. نام شرکت.


۲. موضوع شرکت به‌طور صريح و منجز.


۳. مدت شرکت.


۴. مرکز اصلى شرکت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.


۵. مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک.


۶. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آنها و در صورتى‌که ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين‌گونه سهام.


۷. تعيين مبلغ پرداخت‌شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمى هر سهم و مدتى که ظرف آن بايد مطالبه شود که به‌هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.


۸. نحوه انتقال سهام با نام.


۹. طريقه تبديل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس.


۱۰. در صورت پيش‌بينى امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرايط و ترتيب آن.


۱۱. شرايط و ترتيب افزايش و کاهش سرمايه شرکت.


۱۲. مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.


۱۳. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکيل مجامع عمومى و ترتيب اداره آنها.


۱۴. طريقه شور و اخذ رأى و اکثريت لازم براى معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي.


۱۵. تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براى مديرانى که فوت يا استعفاء مى‌کنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانونى ممنوع مى‌گردند.


۱۶. تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.


۱۷. تعداد سهام تضمينى که مديران بايد به صندوق شرکت بسپارند.


۱۸. قيد اينکه شرکت يک بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.


۱۹. تعيين آغاز و پايان سال مالى شرکت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومى سالانه(۱) .


(۱ز نظريه مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۲ ا.ح.ق:

آغاز سال مالى نظر به بند ۱۹ مادهٔ ۸ و مادهٔ ۸۹ قانون اصلاحى قانون تجارت در اساسنامه معين مى‌شود.


۲۰. نحوه انحلال اختيارى شرکت و ترتيب تصفيه امور آن.


۲۱. نحوه تغيير اساسنامه.