مادهٔ ۴۳

هرگاه شرکت بخواهد به‌موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده سهامداران خود سهام بى‌نام شرکت را به سهام با نام و يا آنکه سهام با نام را به سهام بى‌نام تبديل نمايد بايد برطبق مواد زير عمل کند.

مادهٔ ۴۴

در مورد تبديل سهام بى‌نام به سهام با نام بايد مراتب در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد سه نوبت هريک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتى که کمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهى نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براى تبديل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهى تصريح خواهد شد که پس از انقضاءِ مهلت مزبور کليه سهام بى‌نام شرکت باطل‌شده تلقى مى‌گردد.

مادهٔ ۴۵

سهام بى‌نامى که ظرف مهلت مذکور در مادهٔ ۴۴ براى تبديل به سهام با نام به مرکز شرکت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتى‌که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد. آگهى حراج حداکثر تا يک ماه پس از انقضاءِ مهلت شش ماه مذکور فقط يک نوبت در روزنامه‌ کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهى و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداکثر يک ماه خواهد بود. در صورتى‌که در تاريخ تعيين‌شده تمام يا قسمتى از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

مادهٔ ۴۶

از حاصل فروش سهامى که برطبق مادهٔ ۴۵ فروخته مى‌شود بدواً هزينه‌هاى مترتبه از قبيل هزينه آگهى حراج يا حق‌الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکى بهره‌دار سپرده مى‌شود. در صورتى‌که ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل‌شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت مى‌شود. پس از انقضاء ده سال باقى‌ماندهٔ وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانک و يا اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد (به قانون تأسيس سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليکى و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود.)


تبصره:

در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجديد حراج مقدارى از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بى‌‌نام که به شرکت مراجعه مى‌کنند به‌ترتيب مراجعه به شرکت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامى که فروخته شده به نسبت سهامى بى‌نام که در دست دارند وجه نقد دريافت کنند و يا آنکه برابر تعداد سهام بى‌نام خود سهام با نام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتى که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شرکت قرار دارد رعايت خواهد شد.

مادهٔ ۴۷

براى تبديل سهام با نام به سهام بى‌نام مراتب فقط يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد منتشر و مهلتى که نبايد کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مى‌شود تا براى تبديل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضاءِ مهلت مذکور برابر تعداد سهامى که تبديل نشده است سهام بى‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهدارى خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بى‌نام به آنها داده شود.

مادهٔ ۴۸

پس از تبديل کليه سهام بى‌نام به سهام با نام و يا تبديل سهام با نام به سهام بى‌نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هريک از مهلت‌هاى مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت بايد مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبديل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براى اطلاع عموم آگهى شود.

مادهٔ ۴۹

دارندگان سهامى که برطبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأى در مجامع عمومى صاحبان سهام را نخواهند داشت.

مادهٔ ۵۰

در مورد تعويض گواهينامه موقت سهام يا اوراق سهام با نام يا بى‌نام برطبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.