مادهٔ ۵۱

شرکت سهامى عام مى‌تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر کند.

مادهٔ ۵۲

ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اى است که معرف مبلغى وام است با بهرهٔ معين که تمامى آن يا اجزاءِ آن در موعد يا مواعد معينى بايد مسترد گردد. براى ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق ديگرى نيز شناخته شود.

مادهٔ ۵۳

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هيچ‌گونه دخالتى نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب مى‌شوند.

مادهٔ ۵۴

پذيره‌نويسى و خريد اوراق قرضه عمل تجارى نمى‌باشد.

مادهٔ ۵۵

انتشار اوراق قرضه ممکن نيست مگر وقتى که کليه سرمايه ثبت‌شدهٔ شرکت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومى رسيده باشد.

مادهٔ ۵۶

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پيش‌بينى نشده باشد مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام مى‌تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين کند. اساسنامه و يا مجمع عمومى مى‌تواند به هيئت مديره شرکت اجازه دهد که طى مدتى که از دو سال تجاوز نکند يک يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.


تبصره:

در هر بار انتشار مبلغ اسمى اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزيه) بايد متساوى باشد.

مادهٔ ۵۷

تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن‌را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه به هزينه شرکت در روزنامه رسمى آگهى خواهد نمود.


تبصره:

قبل از انجام تشريفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهى براى فروش اوراق قرضه ممنوع است.

مادهٔ ۵۸

اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نکات ريز بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:


۱. نام شرکت.


۲. موضوع شرکت.


۳. شماره و تاريخ ثبت شرکت.


۴. مرکز اصلى شرکت.


۵. مدت شرکت.


۶. مبلغ سرمايه شرکت و تصريح به اينکه کليه آن پرداخت شده است.


۷. در صورتى‌که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتى که احتمالاً براى بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و هم‌چنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتى‌که اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شرکت بوده باشد مقدارى از آن‌گونه اوراق قرضه که هنوز تبديل به سهم نشده است.


۸. در صورتى‌که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگرى را تضمين کرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذکور.


۹. مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمى هر ورقه و نرخ بهره‌اى که به قرضه تعلق مى‌گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذکر ساير حقوقى که احتمالاً براى اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتى‌که اوراق قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.


۱۰. تضميناتى که احتمالاً براى اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.


۱۱. اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شرکت يا قابل تبديل به سهام شرکت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.


۱۲. خلاصه گزارش وضع مالى شرکت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالى آن که به تصويب مجمع عمومى صاحبان سهام رسيده است.

مادهٔ ۵۹

پس از انتشار آگهى مذکور در مادهٔ ۵۷ شرکت بايد تصميم مجمع عمومى و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهى منتشر شده در روزنامه رسمى و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمى که آگهى در آن منتشر شده است در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد آگهى کند.

مادهٔ ۶۰

ورقه قرضه بايد شامل نکات زير بوده و به‌همان ترتيبى که براى امضاء اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:


۱. نام شرکت.


۲. شماره و تاريخ ثبت شرکت.


۳. مرکز اصلى شرکت.


۴. مبلغ سرمايه شرکت.


۵. مدت شرکت.


۶. مبلغ اسمى و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.


۷. تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (اگر قابل بازخريد باشد).


۸. تضميناتى که احتمالاً براى قرضه در نظر گرفته شده است.


۹. در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتى که بايد براى تعويض رعايت شود با ذکر نام اشخاص يا مؤسساتى که تعهد تعويض اوراق قرضه را کرده‌اند.


۱۰. در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرايط اين تبديل.