مادهٔ ۷۲

مجمع عمومى شرکت سهامى از اجتماع صاحبان سهام تشکيل مى‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براى تشکيل مجمع عمومى و آراءِ لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردى‌که به‌موجب قانون تکليف خاص براى آن مقرر شده باشد.

مادهٔ ۷۳

مجامع عمومى به‌ترتيب عبارتند از:


۱. مجمع عمومى مؤسس.

۲. مجمع عمومى عادي.

۳. مجمع عمومى فوق‌العاده.

مادهٔ ۷۴

وظايف مجمع عمومى مؤسس به‌قرار زير است:


۱. رسيدگى به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره‌نويسى کليه سهام شرکت و تأديه مبالغ لازم.


۲. تصويب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.


۳. انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت.


۴. تعيين روزنامه کثيرالانتشارى که هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدى براى سهامداران تا تشکيل اولين مجمع عمومى عادى در آن منتشر خواهد شد.


تبصره:

گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومى مؤسس در محلى که در آگهى دعوت مجمع تعيين شده است براى مراجعه پذيره‌نويسان سهام آماده باشد.

مادهٔ ۷۵

در مجمع عمومى مؤسس حضور عده‌اى از پذيره‌نويسان که حداقل نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده باشند ضرورى است. اگر در اولين دعوت اکثريت مذکور حاصل نشد مجامع عمومى جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مى‌شوند مشروط بر اينکه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهى دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجهٔ آن در روزنامه کثيرالانتشارى که در اعلاميه پذيره‌نويسى معين شده است منتشر گردد. مجمع عمومى جديد وقتى قانونى است که صاحبان لااقل يک سوم سرمايه شرکت در آن حاضر باشند. در هر يک از دو مجمع فوق کليه تصميمات بايد به اکثريت دو ثلث آراءِ حاضرين اتخاذ شود در صورتى‌که در مجمع عمومى يک سوم اکثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکيل شرکت را اعلام مى‌دارند.


تبصره:

در مجمع عمومى مؤسس کليه مؤسسين و پذيره‌نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراى يک رأى خواهد بود.

مادهٔ ۷۶

هرگاه يک يا چند نفر از مؤسسين آوردهٔ غيرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومى مؤسس نظر کتبى کارشناس رسمى وزارت دادگسترى را در مورد ارزيابى آورده‌هاى غيرنقد جلب و آن‌را جزء‌ِ گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومى مؤسس بگذارند. در صورتى‌که مؤسسين براى خود مزايائى مطالبه کرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.

مادهٔ ۷۷

گزارش مربوط به ارزيابى آورده‌هاى غيرنقد و علل موجبات مزاياى مطالبه شده بايد در مجمع عمومى مؤسس مطرح گردد.


دارندگان آوردهٔ غيرنقد و کسانى که مزاياى خاصى براى خود مطالبه کرده‌اند در موقعى‌که تقويم آوردهٔ غيرنقدى که تعهد کرده‌اند يا مزاياى آنها موضوع رأى است حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمايه غيرنقد که موضوع مذاکره و رأى راست است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شرکت منظور نخواهد شد.

مادۀ ۷۸

مجمع عمومى نمى‌تواند آورده‌هاى غيرنقد را بيش از آنچه که از طرف کارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى شده است قبول کند.

مادهٔ ۷۹

هرگاه آوردهٔ غيرنقد يا مزايائى که مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتى که از يک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکيل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصى که آوردهٔ غيرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مى‌توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصى که مزاياى مورد مطالبهٔ آنها تصويب نشده مى‌توانند با انصراف از آن مزايا در شرکت باقى بمانند. در صورتى‌که صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌کنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مى‌گردد و ساير پذيره‌نويسان مى‌توانند به‌جاى آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه کنند.

مادهٔ ۸۰

در جلسه دوم مجمع عمومى مؤسس که برطبق ماده قبل به‌منظور رسيدگى به‌ وضع آورده‌هاى غير نقد و مزاياى مطالبه شده تشکيل مى‌گردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند.


در آگهى دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.

مادهٔ ۸۱

در صورتى‌که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌کنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از طرف ساير پذيره‌نويسان قسمتى از سرمايه شرکت تعهد نشده است و به اين ترتيب شرکت قابل تشکيل نباشد مؤسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ تشکيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذکور در مادهٔ ۱۹ اين قانون را صادر کند.

مادهٔ ۸۲

در شرکت‌هاى سهامى خاص تشکيل مجمع عمومى مؤسس الزامى نيست ليکن جلب‌نظر کارشناس مذکور در مادهٔ ۷۶ اين قانون ضرورى است و نمى‌توان آورده‌هاى غير نقد را به مبلغى بيش از ارزيابى کارشناس قبول نمود.

مادهٔ ۸۳

هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شرکت يا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومى فوق‌‌العاده مى‌باشد.

مادهٔ ۸۴

در مجمع عمومى فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهامى که حق رأى دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع براى بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يک سوم سهامى که حق رأى دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به‌شرط آنکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

مادهٔ ۸۵

تصميمات مجمع عمومى فوق‌العاده همواره به اکثريت دوسوم آراءِ حاضر در جلسه رسمى معتبر خواهد بود.

مادهٔ ۸۶

مجمع عمومى عادى مى‌تواند نسبت به کليه امور شرکت به‌جز آنچه که در صلاحيت مجمع عمومى مؤسس و فوق‌العاده است تصميم بگيرد.

مادهٔ ۸۷

در مجمع عمومى عادى حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامى که حق رأى دارند ضرورى است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع براى بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامى که حق رأى دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به‌شرط آنکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.