مقررات اين مبحث (مواد ۲۱ الى ۹۳) با تصويب لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ نسبت به شرکت‌هاى سهامى منسوخه شده و در اين خصوص قانون اصلاحى که در همين مجموعه درج است لازم‌اجراء مى‌باشد. ليکن نظر به اينکه مطابق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحي، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مربوط به شرکت‌هاى سهامى که ناظر بر ساير انواع شرکت‌هاى تجارتى است نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقى است، مواد ناظر بر ساير شرکت‌ها درج شده است.