مادهٔ ۷۶

هرگاه شرکت بخواهد به‌موجب مقررات اساسنامه سهام بى‌اسم خود را به سهام با اسم تبديل نمايد بايد اعلانى در اين موضوع منتشر کرده و مهلتى کمتر از شش‌ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جديد تبديل نمايند.

مادهٔ ۷۷

اعلان مذکور در فوق بايد در مجلهٔ رسمى عدليه و در يکى از جرايد کثيرالانتشار مرکز اصلى شرکت دو دفعه و به‌فاصله ده روز منتشر شود در صورتى‌که مرکز اصلى شرکت در خارج از تهران باشد بايد در يکى از روزنامه‌هاى يوميه تهران که همه ساله از طرف وزارت عدليه براى انتشار اين قبيل اعلانات معين مى‌شود نيز منتشر گردد.


ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمى خواهد بود.

مادهٔ ۷۸

هر صاحب سهمى که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکوره در مادهٔ ۷۶ به سهام جديد تبديل نکند ديگر نمى‌تواند تقاضاى تبديل نمايد و شرکت حق خواهد داشت سهام جديدى را که در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود مى‌باشد به اشخاص ديگر به‌طريق مزايده بفروشد.

مادهٔ ۷۹

قيمت سهامى که به‌طريق مذکور در فوق فروخته مى‌شود در مرکز اصلى شرکت يا در بانک ملى ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هرگاه در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهى را که به‌طريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدير شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحيت‌دار تسليم نمايد هر مدير شرکت که به اين تکليف عمل نکند به تأديه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۸۰

در صورتى‌که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بى‌اسم تبديل نمايد بايد مراتب را به‌طريقى که فوقاً مقرر است يک مرتبه اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتى که معين مى‌شود و نبايد کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام، سهام با اسم خود را به سهام بى‌اسم تبديل نکنند سهام با اسمى که در دست آنها باقى مى‌ماند باطل و سهام جديد در مرکز اصلى شرکت به اسم آنها وديعه خواهد بود.

مادهٔ ۸۱

در هر موقع که شرکت بخواهد تصديق‌هاى موقتى را که به اشخاص داده تبديل به‌ سهام کند در مورد تصديق‌هاى موقتى بى‌اسم مطابق مقررات مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و در مورد تصديق موقتى با اسم مطابق مادهٔ ۸۰ رفتار خواهد شد.