مادهٔ ۸۹

هرکسى سهام يا قطعات سهام شرکتى را که در مورد آن يکى از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۴ و ۵۰ اين قانون رعايت نشده صادر نمايد به پانصد الى ده هزار ريال جزاءِ نقدى علاوه بر خسارات وارده به شرکت يا افراد محکوم خواهد شد. در مواردى‌که عمل مشمول مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى است مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده نيز محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۹۰

حکم فوق دربارهٔ اشخاصى نيز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومى وارد شوند يا در دادن رأى شرکت نمايند و يا سهامى را براى اينکه به‌طور تقلب استعمال شود به ديگرى بدهند در مورد اين ماده علاوه بر جزاءِ نقدى متخلف را مى‌توان به يک تا شش‌ماه حبس تأديبى نيز محکوم نمود.

مادهٔ ۹۱

هرکس سهام يا قطعات سهامى را که در مورد آنها مقررات يکى از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۸ و ۳۹ رعايت نشده با علم به عدم رعايت قانون معامله کرده يا شرکت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الى ده‌هزار ريال جزاءِ نقدى محکوم خواهد شد. مقررات اين ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نيز محکوم شود.

مادهٔ ۹۲

اشخاص ذيل کلاهبردار محسوب مى‌شوند:


۱. هرکس برخلاف حقيقت مدعى وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام‌شده يا وقوع تعهد و يا تأديه‌اى را که واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتى منتشر کند که به اين وسايل، ديگرى را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديهٔ قيمت سهام نمايد اعم از اينکه عمليات مذکور مؤثر شده يا نشده باشد.


۲. هرکس به‌طور تقلب براى جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصى را برخلاف واقع به‌عنوانى از عناوين جزء شرکت قلمداد نمايد.


۳. مديرهائى که با نبودن صورت دارائى يا به استناد صورت دارائى مزور منافع موهومى را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.

مادهٔ ۹۳ ( انحلال شرکت)

شرکت سهامى در موارد ذيل منحل مى‌شود:


۱. وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکيل شده بود انجام داده يا انجام آن غيرممکن شده باشد.


۲. وقتى که شرکت براى مدت معينى تشکيل و مدت منقضى شده باشد.


۳. در صورتى‌که شرکت ورشکست شود.


۴. در صورت تصميم مجمع عمومى.