مادهٔ ۶۵

مجمع عمومى شرکت بايد لااقل سالى يک دفعه در موقعى‌که به‌موجب اساسنامه معين است منعقد شود.

مادهٔ ۶۶

اساسنامه معين مى‌کند براى حق ورود در مجمع چند سهم (به‌عنوان وکالت يا مالکيت) بايد داشت.

مادهٔ ۶۷

عده آرائى که هريک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به‌موجب اساسنامه معين مى‌گردد.

مادهٔ ۶۸

در جلسات مجمع عمومى هيچ‌کدام از صاحبان سهام معمولى و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأى تفاوتى ندارند مگر اينکه اساسنامه شرکت طور ديگرى مقرر کرده باشد.

مادهٔ ۶۹

دارندگان سهامى که عده سهام هريک از آنها براى حضور يا رأى در مجمع عمومى کافى نيست مى‌توانند به اندازه‌اى که مجمع عده سهام آنها براى داشتن حق حضور و رأى کافى باشد با يکديگر متفق شده يک نفر را از ميان خود براى حضور و رأى در مجمع مذکور معين نمايند.

مادهٔ ۷۰

در مجامع عمومى که براى رسيدگى به‌‌سهم‌الشرکه و مزايا مطابق ماده ۴۱ و در مجامعى که براى تعيين اولين مديرها و مفتشين و تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده ۴۵ منعقد مى‌شود کليهٔ صاحبان سهام قطع‌نظر از عده سهامى که دارند مى‌توانند حضور به‌هم رسانند.

مادهٔ ۷۱

مجمع عمومى شرکت جز در موارد مذکور در مواد ۴۱ و ۴۵ و ۷۴ بايد مرکب از يک عده صاحبان سهامى باشد که لااقل ثلث سرمايهٔ شرکت را دارا باشند و اگر در دفعهٔ اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومى جديدى مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شرکت تشکيل و تصميمات اين مجمع قطعى خواهد بود ولو اينکه حد نصاب فوق حاصل نشود.

مادهٔ ۷۲

تصميمات مجمع عمومى با اکثريت آراء خواهد بود.

مادهٔ ۷۳

در مواردى‌که مجمع عمومى شرکاء نسبت به حقوق نوعى مخصوصى از سهام تضمينى اتخاذ نمايد که تغييرى در حقوق آنها بدهد آن تصميم قطعى نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصى آن تصميم را تصويب نمايند و براى اينکه آراء جلسه خاص مذکور معتبر باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامى باشند که موضوع مذاکره است.

مادهٔ ۷۴

در مجامع عمومى که براى امتداد مدت شرکت يا براى انحلال شرکت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگرى در اساسنامه تشکيل مى‌شود بايد عده‌اى از صاحبان سهام که بيش از سه ربع سرمايه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.


اگر در مجمع عمومى عده‌اى که سه ربع سرمايه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است مجمع عمومى جديدى دعوت کرد مشروط بر اينکه لااقل يک‌ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعهٔ متوالى به‌فاصلهٔ هشت روز به‌وسيلهٔ يکى از جرايد محل (که ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مى‌شود) دستور جلسه قبل و نتيجهٔ آن اعلان گردد.


مجمع عمومى جديد وقتى قانونى است که صاحبان لااقل نصف سرمايه شرکت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعايت تشريفات فوق مجمع عمومى ديگرى دعوت نمود.


اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شرکت حق تصميم خواهد داشت. و در هريک از سه مجمع فوق تصميمات به اکثريت دو ثلثت آراء حاضر گرفته مى‌شود. در اين مجامع کليهٔ صاحبان سهام قطع‌نظر از عدهٔ سهام خود حق حضور و به‌ نسبت هريک سهم يک رأى دارند ولو اينکه اساسنامه برخلاف اين مقرر داشته باشد.


هيچ مجمع عمومى تابعيت شرکت را نمى‌تواند تغيير بدهد.


بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اکثريتى نمى‌توان افزود.

مادهٔ ۷۵

در مجمع عمومى ورقه حاضر و غائبى خواهد بود حاوى اسم و محل اقامت و عدهٔ سهام هريک از شرکاء، ورقهٔ مزبور پس از تصديق هيئت رئيسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و به‌هر کسى که تقاضا نمايد ارائه مى‌شود.