مادهٔ ۴۸

شرکت سهامى به‌واسطهٔ يک يا چند نفر نماينده موظف يا غيرموظف که از ميان شرکاء به‌سمت مديرى و براى مدت محدودى معين شده و قابل عزل مى‌باشند اداره خواهد شد.

مادهٔ ۴۹

در صورتى‌که چند نفر به‌سمت مديرى معين شده باشند بايد يک نفر از ميان خود به‌سمت رياست انتخاب کنند - رئيس مزبور و هريک از مديران مى‌توانند در صورتى‌که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصويب يکديگر يک نفر شخص خارج را به‌جاى خود معين کنند ولى مسئوليت اعمال شخص خارج به‌عهده خود آنها خواهد بود.

مادهٔ ۵۰

براى اينکه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شرکاء ثابت شود بايد مدير شرکت وقوع آن را به‌موجب نوشته‌اى به دائره ثبت اسناد مرکز اصلى شرکت مى‌سپارد و به‌ ثبت مى‌‌رسد اعلام نمايد و بايد اسامى شرکاء را با مقدارى از سرمايه که پرداخته شده با يک نسخه از اساسنامه و يکى از نخستين شرکت‌نامه به‌نوشتهٔ مزبور منظم نمايد.

مادهٔ ۵۱

مسئوليت مدير شرکت در مقابل شرکاء همان مسئوليتى است که وکيل در مقابل موکل دارد.

مادهٔ ۵۲

مديرها بايد يک عدهٔ سهامى را که به‌موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند. اين سهم براى تضمين خساراتى است که ممکن است از اعمال ادارى مديرها مشترکاً يا منفرداً بر شرکت وارد شود.


سهام مذکوره با اسم بود و قابل انتقال نيست و به‌وسيله مهرى که بر روى آنها زده مى‌شود غيرقابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت وديعه خواهد ماند.

مادهٔ ۵۳

مديرهاى شرکت نمى‌توانند بدون اجازه مجمع عمومى در معاملاتى که با شرکت يا به‌حساب شرکت مى‌شود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومى بدهند.

مادهٔ ۵۴

مديران هر شرکت سهامى بايد شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارائى و قروض شرکت را مرتب کرده به مفتشين بدهند.

مادهٔ ۵۵

مديران هر شرکت سهامى بايد مطابق مادهٔ ۹ اين قانون صورتحسابى که متضمن دارائى منقول و غيرمنقول و هم‌چنين صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند - اين صورتحساب و هم‌چنين بيلان حساب نفع و ضرر شرکت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومى به مفتشين داده شود که به مجمع مزبور بدهند.

مادهٔ ۵۶

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومى هر صاحب سهم مى‌تواند در مرکز شرکت به‌ صورتحساب و صورت اسامى صاحبان سهام مراجعه کرده و از بيلان که متضمن خلاصه صورتحساب شرکت است و از راپرت مفتشين سواد بگيرد.

مادهٔ ۵۷

همه ساله لااقل يک بيستم از عايدات خالص شرکت براى تشکيل سرمايه احتياطى موضوع خواهد شد. همين‌که سرمايه احتياطى به‌عشر سرمايه شرکت رسيد موضوع کردن اين مقدار اختيارى است.

مادهٔ ۵۸

اگر به‌واسطه ضررهاى وارد نصف سرمايه شرکت از ميان برود مديران شرکت مکلف هستند تمام صاحبان سهام را براى انعقاد مجمع عمومى دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأى شود - تصميم اين مجمع در هرحال منتشر خواهد شد.

مادهٔ ۵۹

هرگاه مديران شرکت برخلاف مادهٔ فوق مجمع عمومى را دعوت نکردند و يا مجمعى که دعوت مى‌شود نتواند مطابق مقررات قانون منعقد گردد هر ذى‌حقى مى‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.

مادهٔ ۶۰

هرگاه يک يا چند نفر از ارباب سهامى که مجموع سهام آنها لااقل معادل يک خمس سرمايه شرکت باشد کتباً تقاضاى انعقاد مجمع عمومى فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومى به‌طور فوق‌العاده منعقد شود.

مادهٔ ۶۱

مديرهاى شرکت در مقابل شرکت يا اشخاص ثالث براى تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتى که در اعمال ادارى شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومى مسئول مى‌باشند مخصوصاً در موقعى‌که منافع موهومى را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومى جلوگيرى نکنند.