مادهٔ ۲۱

شرکت سهامى شرکتى است که براى امور تجارتى تشکيل و سرمايهٔ آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.

مادهٔ ۲۲

در اسم شرکت سهامى نام هيچ‌يک از شرکاء قيد نخواهد شد. در اسم شرکت بايد کلمهٔ (سهامي) قيد شود.

مادهٔ ۲۳

سهام ممکن است با اسم يا بى‌اسم باشد.

مادهٔ ۲۴

سهام بى‌اسم به‌صورت سند در وجه حامل مرتب و دارندهٔ آن مالک شناخته مى‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد. نقل و انتقال اين نوع سهام به قبض و اقباض به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۲۵

انتقال سهم با اسم بايد در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به‌‌توسط وکيل انتقال را در دفتر شرکت تصديق و امضاء نمايد.

مادهٔ ۲۶

سهام ممکن است نقدى باشد يا غيرنقدي. سهام غيرنقدى سهامى است که در ازاءِ آن به‌جاى وجه نقد چيز ديگرى از قبيل کارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود.

مادهٔ ۲۷

قيمت سهام و هم‌چنين قيمت قطعات سهام (در صورت تجزيه) متساوى خواهد بود.

مادهٔ ۲۸

در صورتى‌که سرمايهٔ شرکت‌هاى سهامى از دويست‌هزار ريال تجاوز نکند سهام يا قطعات سهام نبايد کمتر از پنجاه ريال باشد و هرگاه سرمايه زائد بر دويست‌هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از يکصد ريال نخواهد بود.

مادهٔ ۲۹

مادام‌که شرکت سهامى تشکيل نشده سهام يا تصديق موقتى (اعم از با اسم يا بى‌اسم) نمى‌توان صادر کرد، هر سهم يا تصديق موقتى که قبل از تشکيل شرکت به کسى داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتى هستند که به دارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.


تا زمانى‌که پنجاه درصد قيمت اسمى سهام تأديه نشده نمى‌توان سهام بى‌اسم يا تصديق موقتى بى‌اسم انتشار داد.

مادهٔ ۳۰

کسانى که تعهد ابتياع سهام کرده‌اند تا موقعى که پنجاه درصد قيمت اسمى سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند بود، اگرچه سهام خود را به‌ديگرى منتقل کرده و منتقل‌اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد کرده باشد.

مادهٔ ۳۱

بعد از تأديه پنجاه درصد نيز کسى که تعهد ابتياع سهمى را کرده است از تأديه بقيه قيمت آن برى نخواهد بود مگر اينکه اساسنامه شرکت آن را تجويز کرده باشد که در اين‌صورت منتقل‌اليه مسئول تأديه آن بقيه است.

مادهٔ ۳۲

هرکس تعهد ابتياع سهامى را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخير تأديه (از قرار صدى دوازده در سال و به نسبت مدت تأخير) محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۳۳

اساسنامه شرکت مى‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در مادهٔ فوق ترتيب ديگرى اتخاذ نموده و حتى مقرر دارد که در صورت عدم تأديه بقيه قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق به‌شرکت يافته و تعهد‌کننده نسبت به سهام تعهدى هيچ حقى نداشته باشد ليکن در اين‌صورت پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه به‌وسيله مکتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مکتوب يک ماه منقضى شده باشد در مورد سهام بى‌اسم به‌جاى مکتوب اعلان در جرايد به‌عمل خواهد آمد، مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شرکت قيد شده متعهد ذيل آن را امضاء نمايد.

مادهٔ ۳۴

خواه در سهام با اسم و خواه در سهام بى‌اسم مادام‌که قيمت آنها کاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت که پرداخته شده صريحاً روى سهم قيد شود به‌علاوه شرکت مکلف است در هرگونه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشريات و غيره که به‌طور خطى يا چاپى صادر يا منتشر مى‌نمايد ميزان سرمايه خود و آن قسمتى را که تأديه شده است صريحاً قيد کند.

مادهٔ ۳۵

هر شرکت سهامى مى‌تواند به‌موجب رأى مجمع عمومى که مطابق مادهٔ ۷۴ اين قانون تشکيل شده باشد سهام ممتازه‌اى ترتيب دهد که نسبت به ساى سهام رُجحان و مزايائى داشته باشد ولى ايجاد اين نوع سهام مشروط است به اينکه اساسنامه‌ٔ شرکت چنين اقدامى را تجويز کرده باشد.