مادهٔ ۶۲

مجمع عمومى ساليانه يک يا چند مفتش (کميسر) معين مى‌کند.


مفتشين مزبور که ممکن است از غير شرکاء نيز انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومى شرکت و هم‌چنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحساب‌هائى که مديرها تقديم مى‌کنند راپرتى به جمع عمومى سال آينده بدهند - تصميماتى که بدون اين راپرت راجع به تصديق بيلان و صورتحساب‌هاى مديران اخذ مى‌شود معتبر نخواهد بود در صورتى‌که مجمع عمومى مفتشين مذکور را معين نکرده باشد يا يک يا چند نفر از مفتشينى که معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محکمه بدايت مرکز اصلى شرکت به تقاضاى هر ذى‌حقى و پس از احضار مديران شرکت مفتشين را انتخاب و يا به‌جاى آنهائى که نتوانسته‌اند يا امتناع کرده‌اند مفتشين جديدى معين مى‌کند.

مادهٔ ۶۳

در ظرف سه ماه قبل از تاريخى که به‌موجب اساسنامه شرکت براى انعقاد مجمع عمومى معين است مفتشين مى‌توانند به دفاتر شرکت مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتى بنمايند. مفتشين مى‌توانند در مواقعى‌که ضرورت فورى دارد مجمع عمومى را دعوت نمايند.

مادۀ ۶۴

حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئوليت وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلين قانوناً معين است.