مادهٔ ۳۶

شرکت سهامى به‌موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکيل مى‌شود. يکى از نسختين به‌طورى‌ که در مادهٔ ۵۰ مقرر است ضميمه اظهارنامه مدير شرکت و ديگرى در مرکز اصلى شرکت ضبط خواهد شد.

مادهٔ ۳۷

شرکت بايد داراى اساسنامه‌اى باشد که نکات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:


۱. اسم و مرکز اصلى شرکت.


۲. موضوع شرکت.


۳. مدت شرکت در صورتى‌که شرکت براى مدت معينى تشکيل شود.


۴. مقدار سرمايه شرکت و مقدار قيمت سهام.


۵. نوع سهام (که سهام با اسم است يا بى‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينکه سهام با اسم و بى‌اسم به چه شکل ممکن است به‌هم تبديل شود در صورتى‌که اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.


۶. هيئت‌هاى اداره و تفتيش.


۷. عده سهامى را که مديران شرکت بايد به‌ صندوق شرکت بسپارند.


۸. مقررات راجع به‌دعوت مجموع عمومى و حق رأى صاحبان سهام و طريقهٔ شور و اخذ رأي.


۹. مطالبى که براى قطع آن در مجمع عمومى اکثريت مخصوصى لازم است.


۱۰. طرز ترتيب صورتحساب ساليانه و رسيدگى به آن و هم‌چنين اصولى که براى حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.


۱۱. طريق تغيير اساسنامه.

مادهٔ ۳۸

تشکيل شرکت‌هاى سهامى محقق نمى‌شود مگر بعد از آنکه تأديه تمام سرمايه شرکت تعهد شده باشد به‌علاوه هرگاه سهام يا قطعات آن زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدکنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الاّ بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هرحال وجهى که پرداخته مى‌شود نبايد کمتر از پنجاه ريال باشد.

مادهٔ ۳۹

چيزى که در ازاءِ سهام غيرنقدى تعهد شده، تماماً بايد تحويل شود.

مادهٔ ۴۰

مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشته‌اى که حاکى از تعهد پرداخت سرمايه شرکت و تأديه واقعى ثلث سرمايه نقدى است مجمع عمومى شرکت را دعوت نمايند. اين مجمع اولين مديرهاى شرکت و هم‌چنين مفتش (بازرس)‌هائى را که به‌موجب مادهٔ ۶۲ مقرر است معين مى‌کند.

مادهٔ ۴۱

هرگاه يکى از تعهدکنندگان سهم غيرنقدى اختيار کند يا مزاياى خاصى براى خود مطالبه نمايد مجمع عمومى در جلسهٔ اول که منعقد مى‌شود امر به تقويم سهم غيرنقدى نموده يا موجبات مزاياى مطالبه‌شده را تحت‌نظر مى‌گيرد.


تصويب قطعى تقويم يا موجبات مزايا به‌عمل نمى‌آيد و تشکيل شرکت واقع نمى‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومى که برحسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براى اينکه در جلسه دوم تقويم يا موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتى در اين‌ خصوص طبع و بين تمام تعهدکنندگان توزيع شده باشد تصويب امور مذکور بايد به اکثريت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومى قانونى نخواهد بود مگر اينکه عدداً نصف کل شرکائى که خريد هام نقدى را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمايه نقدى را دارا باشند کسانى که داراى سهم غيرنقدى هستند يا مزاياى خاصى براى خود مطالبه کرده‌اند در موقعى‌که سهم غيرنقدى يا مزاياى آنها موضوع رأى است حق رأى ندارند آن قسمت از سرمايه غيرنقدى که موضوع مذاکره و رأى است در جزء سرمايه شرکت محسوب نخواهد شد.


اگر در جلسهٔ دوم مجمع عمومى نصف تعهدکنندگان سهام نقدى و نصف سرمايه حاضر نشده مجمع به‌طور موقت تصميم خواهد گرفت . مطابق قسمت اخير مادهٔ ۴۵ رفتار مى‌شود.


هرگاه سهام غيرنقدى يا موجبات مزايائى که مطالبه شده تصويب نشود هريک از تعهدکنندگان مى‌تواند از شرکت خارج شود.

مادهٔ ۴۲

تصويب مراتب مذکور در مادهٔ فوق مانع نيست از اينکه بعداً نسبت به آنها دعوى تزوير و تقلب اقامه شود.

مادهٔ ۴۳

هرگاه شرکت بين اشخاصى منعقد شود که سرمايه‌هاى غيرنقدى مشاعاً و منحصراً متعلق به خود آنها باشد رعايت ترتيبات مذکوره در مادهٔ ۴۱ راجع به تقويم سهام غيرنقدى لازم نخواهد بود.

مادهٔ ۴۴

اظهارنامه‌اى که به‌موجب مادهٔ ۵۰ به‌دائره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شرکت تهيه نموده با اسناد مربوطه به اولين مجمع عمومى تقديم مى‌نمايند تا مجمع صحت يا سقم آن را معين کند.

مادهٔ ۴۵

مجمع عمومى که در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأى و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مى‌نمايد بايد از يک عده صاحبان سهامى مرکب شود که لااقل نصف سرمايه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومى عده‌اى که نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع موقتى خواهد بود. در اين‌صورت مجمع عمومى جديدى دعوت مى‌شود و اگر پس از آنکه لااقل يک‌ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعهٔ متوالى به‌‌‌فاصلهٔ هشت روز به‌وسيلهٔ يکى از جرايد محلى تصميمات موقتى مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعى مى‌شود مشروط بر اينکه در مجمع جديد عده‌اى حاضر شوند که لااقل ثلث سرمايهٔ شرکت را دارا باشند.


تبصره:

جرايدى که اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه‌ ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهند شد.

مادهٔ ۴۶

مجمع عمومى فوق اولين مديرها و مفتشين شرکت را انتخاب مى‌کند مفتشين براى سال اول و مديران منتها براى مدت چهار سال معين مى‌شوند. مديرها را مى‌توان پس از انقضاء مدت چهارسال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غير از اين مقرر داشته باشد ولى در صورتى‌که برحسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موکول به‌تصويب مجمع عمومى نباشد مدت مديرى آنها بيش از دو سال نخواهد بود.

مادهٔ ۴۷

در صورتى‌که مديرها و مفتشينى که از طرف مجمع عمومى انتخاب شده‌اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولى آنها در صورت‌مجلس قيد و شرکت از همان تاريخ تشکيل مى‌گردد.