گرچه سيصد ماده از مادهٔ ۳۰۰ لغايت ۱ به‌موجب قانون‌ اصلاح قسمتى از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، جانشين مواد ۹۳ لغايت ۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ گرديده، مع‌هذا چون براساس مادهٔ ۲۹۹ قانون اصلاحى مذکور، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌هاى سهامى که ناظر بر ساير انواع شرکت‌هاى تجارتى مى‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقى است، لذا مواد ۹۳ لغايت ۱ مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱، درج شده‌اند.