مادهٔ ۳۴

نسبت به املاکى که به نفع عمومى حبس شده است متصدى امور حبس مکلف به درخواست ثبت است.

مادهٔ ۳۵

درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به‌عهدهٔ متولى و نسبت به املاک که به نفع اشخاص معينى حبس شده به‌عهدهٔ متصدى امور حبس است مع‌ذلک هريک از موقوف عليهم و محبوس‌لهم نيز مى‌توانند درخواست ثبت نمايند.

مادهٔ ۳۶

در مورد ثلث مؤبد و باقى وصى مکلف به درخواست ثبت است.

مادۀ ۳۷

طبق مادهٔ ۳ قانون اوقاف املاکى که مورد نذر يا وصيت يا حبس شود به‌طور دائم يا مدتى که کمتر از هيجده‌سال نباشد و براى مصارف عامه تخصيص داده شده ادارهٔ اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارک وقفيت و تصرف وقف را ضميمهٔ اظهارنامه نمايند.

مادهٔ ۳۸

چنانچه گواهى رسمى ادارهٔٔ اوقاف بر موجود نبودن وجوهى بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضميمهٔ درخواست‌نامهٔ ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاک مشمول مادهٔ ۲۹ قانون باشد بدون مطالبهٔ حق‌الثبت و هزينه به جريان گذارده مى‌شود.

مادهٔ ۳۹

در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست‌کنندهٔ ثبت متصدى يا مدعى توليت قيد مى‌شود.

مادهٔ ۴۰

کليساها و معابد ملل غيرمسلم مشمول مادهٔ ۳۰ قانون ثبت بوده و از حق‌الثبت معاف است و هم‌چنين براى کاروانسراهاى شاه‌عباسى و رباط‌ها حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى گرفته نمى‌شود.

مادهٔ ۴۱

نسبت به املاکى که مالک خاصى ندارد مانند طرق و شوارع، اراضى و جبال موات و مباحه درخواست ثبت پذيرفته نمى‌شود. نسبت به جنگل‌هاى عمومى از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۴۲

درخواست ثبت آب رودخانه‌ها و نهرهاى منشعب از آنها در ضمن درخواست ثبت ملک پذيرفته مى‌شود و اگر به سهام معينى تقسيم نشده باشد به‌طور حقابه و معمول محل در اظهارنامه و آگهى‌ها قيد مى‌گردد.

مادهٔ ۴۳

هرگاه شش‌دانگ قنات يا چشمه متعلق به يک نفر است به‌ منزلهٔ يک ملک محسوب و شمارهٔ مخصوص به آن داده مى‌شود و اگر مالکين متعدد دارد بايد ميزان سهام هريک از روى ساعت و گردش شبانه‌روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه، داراى يک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روى ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامهٔ ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به‌عنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول کرد و در آگهى‌ها و سند مالکيت جملهٔ (مطابق معمول محل) را قيد نمود.

مادهٔ ۴۴

درخواست ثبت پاکنه‌هائى که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازهٔ صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۴۵

املاکى را که پس از پلاک‌کوبى و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهى به‌وسيلهٔ اصلاحات خراب مى‌شود بايد مالک يا شهردارى مراتب را به ادارهٔ ثبت اطلاع دهد و هم‌چنين اگر خود ادارهٔ ثبت اطلاع حاصل کرد بايستى پس از رسيدگى و معاينهٔ محل بايد مراتب را در دفتر توزيع اظهارنامه و پروندهٔ مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قيد کرده هرگاه قسمتى از ملک باقى بماند يا به شهردارى منتقل شود به همان شمارهٔ اصلى ملک که براى تمام ملک تعيين شده آگهى خواهد شد و چنانچه قبلاً آگهى و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتى‌که در دفتر املاک ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعى در زير ثبت اوليه با بايگانى کردن سند مالکيت اولى سند مالکيت جديد صادر خواهد شد.


و نيز هرگاه در نتيجهٔ تغيير وضع مجاور املاک ثبت شده و تبديل حد به کوجه اصلاح سند مالکيت در حدى‌که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتى‌که شهردارى‌ عمومى بودن کوچه را اعم از بن‌بست يا غير بن‌بست تائيد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکيت توسط ادارهٔ ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد (الحاقى مصوب ۷/۹/۱۳۷۷.).

مادهٔ ۴۶

املاک مشاعى که قبل از اين برطبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقيهٔ آن فقط در موقع ثبت عمومى بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.

مادهٔ ۴۷

اظهارنامه‌هائى که تا قبل از انتشار آگهى نامبرده در مادهٔ ۱۱ قانون ثبت به اداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود. املاکى که به‌واسطهٔ تأخير درخواست در آگهى اوليه قيد نشده در آگهى‌هاى شش‌ماهه که در مادهٔ ۱۲ قانون ثبت مقرر است آگهى خواهد شد.

مادهٔ ۴۸

متصدى تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد که اسم و نام‌خانوادگى و شمارهٔ شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالکين و کليهٔ مطالب اظهارنامه صحيحاً و صريحاً نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهى هم که در مطالب اظهارنامه روى دهد و معلوم شود در اثر بى‌مراقبتى متصدى بوده موجب مسئوليت خواهد بود.

مادهٔ ۴۹

در قراء و قصباتى که به ثبت عمومى گذارده مى‌شود نمايندهٔ توزيع اظهارنامه به امر مدير ثبت مأمور تنظيم اظهارنامه‌ها نيز خواهد بود.

مادهٔ ۵۰

در موقعى‌که اظهارنامه‌ها عودت داده مى‌شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

مادهٔ ۵۱

پس از انتشار آگهى نوبتى نامبرده در مادهٔ ۱۱ شماره‌هائى که تمام يا قسمتى از آن مجهول‌المالک مانده بايد فوراً در دفتر املاک مجهول‌المالک وارد شده و اظهارنامه‌هائى که بعداً داده مى‌شود در ستون مربوط به‌هر شش ماه يادداشت و مطابق آن در آگهى‌هاى نوبتى شش‌ماهه آگهى شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود.


مسئوليت تنظيم اين دفتر بايد رسماً به‌عهدهٔ يک نفر از کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شمارهٔ ملکى مورد مؤاخذه واقع شود.