مادهٔ ۱

هر اداره يا دايرهٔ ثبت اسناد و املاک داراى دفاتر زير خواهد بود:


۱. دفتر املاک.

۲. دفتر نمايندهٔ املاک.

۳. دفتر املاک توقيف‌شده.

۴. دفتر ثبت موقوفات.

۵. دفتر گواهى نمونهٔ امضاء.

۶. دفتر سپرده‌ها.

۷. دفتر توزيع اظهارنامه‌ها.

۸. دفتر املاک مجهول‌المالک.

۹. دفتر ثبت شرکت‌ها.

۱۰. دفتر اسناد رسمي.

۱۱. دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.

۱۲. دفتر ثبت قنوات.


تبصره:

دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز يک نسخه و در ولايات نسختين خواهد بود و براى دفتر اسناد رسمى آئين‌نامهٔ جداگانهٔ مقرر و دفتر ثبت شرکت‌ها نيز مقررات على‌حده دارد.

مادهٔ ۲

کليهٔ دفاتر نامبرده در مادهٔ قبل بايد مجلد بوده و به استثناءِ دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاک مجهو‌ل‌المالک و دفتر آمار بقيهٔ دفاتر بايد تمام صفحات آن را در بدو امر، دادستان شهرستان محل يا نمايندهٔ او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرا ممهور و مجموع عدهٔ صفحات را در صفحهٔ اول و آخر دفتر با تمام حروف ذکر و قيد نمايد.

مادهٔ ۳

براى ثبت املاک هر بخش يک دفتر املاک تخصيص و براى ثبت هر شمارهٔٔ مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مزروعى علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحهٔ سفيد براى انتقالات بعدى آن منظور خواهد شد.


براى نسخهٔٔٔ دفتر املاک شهرستان‌ها که به مرکز ارسال مى‌شود منظور نمودن سه صفحهٔ سفيد و ثبت انتقالات بعدى ضرورى نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحهٔ دفتر املاک که در اداره باقى خواهد ماند املاک به‌طور مسلسل ثبت مى‌گردد - عبارات داخل گيومه الحاقى مصوب ۷/۲/۱۳۵۴.


تبصره:

دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز يک نسخه و در ولايات نسختين خواهد بود و براى دفتر اسناد رسمى آئين‌نامهٔ جداگانهٔ مقرر و دفتر ثبت شرکت‌ها نيز مقررات على‌حده دارد.

مادهٔ ۴

دفاتر نامبرده در مادهٔ ۱ مادام‌ که صفحهٔ سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره‌هاى ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته نمونه (امضاء) نمايد در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر يک نسخه در ادارهٔ ثبت محل و نسخهٔ ديگر به ادارهٔ کل ثبت فرستاده مى‌شود.