مادهٔ ۱۶۱

در مورد املاکى که به ثبت نرسيده ولى شمارهٔ ملک از طرف ادارهٔ ثبت تعيين شده است دفاتر اسناد رسمى مکلف هستند که مطابق مادهٔ ۱۰۴ اين آئين‌نامه خلاصهٔ معامله را تهيه و به‌طورى که در مادهٔ مزبور مقرر است به ادارهٔ ثبت بفرستند که در پروندهٔ مربوطه بايگانى و در موقع ثبت ملک منظور گردد و هم‌چنين در مورد فسخ معاملات ثبت نشده مقررات مادهٔ مزبور لازم‌الرعايه است.

مادهٔ ۱۶۲

مديران ثبت و هريک از نمايندگان و کارمندانى که دخالت در کار ثبت املاک دارند بايد در ابتداى تصدى دو برگهٔ نمونه از برگ‌هاى مخصوصى که تهيه شده است نمونه نموده به ادارهٔ ثبت تسليم دارند که يک برگ در ثبت محل باقى مانده و ديگرى به ادارهٔ کل ثبت فرستاده شود.

مادهٔ ۱۶۳

هر موقع که ادارهٔ ثبت طبق قانون المثنى سند مالکيت مى‌دهد بايد در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاريخ صدور المثنى را قيد کند.

مادهٔ ۱۶۴

آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۰۴۵ مورخ شانزدهم فروردين ۱۳۱۱ نسخ و اين آئين‌نامه جايگزين آن خواهد بود.