مادهٔ ۶۵

براى قنوات بايد در آگهى و صورت‌مجلس مبداء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقى اشخاص قيد گردد.

مادهٔ ۶۶

آگهى تحديدى منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهى نوبتي.

مادهٔ ۶۷

فاصله بين انتشار آگهى تحديدى و روز تعيين حدود نبايد کمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.

مادهٔ ۶۸

عمليات تحديد حدود را نمايندهٔ ادارهٔ ثبت به کمک يک نفر نقشه‌کش در صورتى‌که لازم باشد مطابق مقررات ماده ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت اجراء خواهد کرد.

مادهٔ ۶۹

در صورتى‌که مالک و نمايندهٔ او غايب باشد و ملک تحديد نشود بايد مراتب در صورت‌مجلس ضميمه قيد و به نمونهٔ (امضاء) حاضرين برسد. نمايندگانى که برخلاف حقيقت به بهانهٔ غيبت مالک از تحديد ملکى خوددارى کرده يا عمل طبق مادهٔ ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه ادارى جلب خواهند شد.

مادهٔ ۷۰

درخواست‌کننده يا نمايندهٔ او حدود ملکى را که مى‌خواهد ثبت کند به‌طور مشخص معرفى نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت‌کنندگان چنانچه ايراد و اعتراضى دارند بيان مى‌نمايند و در مورد قراء و مزارع شش‌دانگى نقشهٔ کامل ملک در هرحال بايد ترسيم گردد و در صورتى‌که اين قبيل املاک قبلاً بدون نقشهٔٔ کامل تحديد حدود شده باشد بايد قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نقشهٔ آن طبق صورت‌مجلس تحديد حدود ترسيم يا تکميل شود.

مادهٔ ۷۱

مستدعى ثبت فقط ابنيه و اجزائى را که مى‌تواند در موقع تعيين حدود معرفى کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نمايندهٔ عمل بايد معرفى مالک يا نمايندهٔ او را وقتى معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفى شده محرز باشد و اِلاّ از تعيين حدود خوددارى خواهد نمود.

مادهٔ ۷۲

صورت‌مجلس تعيين حدود بايد حاوى مطالب زير باشد و به نمونهٔ امضاء نماينده و کليهٔ حاضرين برسد.


۱. تعيين روز و ماه و يا روزهائى که عمليات تعيين حدود در آن واقع شده.

۲. اسم و مشخصات و محل اقامت اشخاصى که حضور داشته‌اند.

۳. اشخاصى که اعتراض نموده‌اند.

۴. ذکر حقوقى که ديگران در آن ملک دارند به‌طور صريح.

۵. ذکر علامات و عده و فواصل آنها.

مادهٔ ۷۳

در صورت‌مجلس تحديد قلم‌زن و کم و زياد نمودن عبارات به‌کلى ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحى لازم باشد زير صورت‌مجلس نوشته شده به نمونهٔ (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضى از حاضرين نخواهند نمونه (امضاء) کنند اين نکته در صورت‌مجلس قيد مى‌شود و کسانى که نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

مادهٔ ۷۴

بايد به معترضين خاطرنشان شود که دادخواست اعتراض خود را تنظيم و به ادارهٔ ثبت محل تسليم نمايند.

مادهٔ ۷۵

در موقع تحديد حدود املاک بايد نقشهٔ کامل ملک به‌وسيلهٔ نقشه‌بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت‌مجلس تحديد حدود قيد گردد (اصلاحى مصوب ۱۷/۷/۱۳۵۴.).

مادهٔ ۷۶

در صورتى‌که بتوان از روى حدود املاک مجاور حدود ملکى را تعيين نمود تجديد آگهى و اخذ دو برابر حق‌الثبت مورد نخواهد داشت.

مادهٔ ۷۷

در مورد املاک مشاع که قسمتى از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و هم‌چنين در مواردى‌که املاک مجاور ملک مورد درخواستى کلاً تحديد شده باشد و درخواست‌کنندهٔ ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذکر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهى تحديدى و عمليات تعيين حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورين به ثبت خواهد رسيد.

مادهٔٔ ۷۸

در مواردى‌که ملکى قبلاً تحديد شده حدود مجاورين که بعداً تحديد مى‌شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.

مادهٔ ۷۹

مقياس نقشه در دهکده‌ها پنج‌هزار يک و در قراء و قصبات ده‌هزار يک و در فاصله‌هائى که حد غيرطبيعى مستقيم باشد ممکن است با مقياس بيست هزار يک نقشه ترسيم شود.

مادهٔ ۸۰

در اراضى بياض غير محصور که حد فاصل نداشته باشد بايد در اطراف زمين به عمق نيم‌گز از طرف مالک پى حفر شود.

مادهٔ ۸۱

هرگاه در وسط ملکى اشخاص ديگر ملک داشته باشند در صورت‌مجلس تحديد مراتب با ذکر حدود و مشخصات تصريح و در صورت لزوم نقشهٔ قطعات مزبور هم تهيه خواهد شد.

مادهٔٔ ۸۲

نسبت به املاکى که در ثبت عادى تحديد شده و در ثبت عمومى آگهى نوبتى آن منتشر مى‌شود بايد در آگهى‌هاى تحديدى براى آن ملک نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده در زير صورت‌مجلس سابق بنويسد که از اين تاريخ تا مدت سى روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقى پذيرفته مى‌شود.

مادهٔ ۸۳

نمايندگان تحديد بايد پس از خاتمهٔ عمليات تحديدى صورت‌مجلس تعيين حدود را با پرونده‌هاى مجاورين تطبيق نموده و پس از تکميل آن پيش‌نويس سند مالکيت را تهيه و ضميمه کرده به شعبهٔ بايگانى تسليم نمايند و چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحويل شده علاوه بر آنکه نمايندهٔ مسئول مورد تعقيب ادارى واقع خواهد شد معادل خسارت و هزينه‌اى که بعداً جهت تکميل عمليات لازم شود از حقوق او کسر خواهد شد.

مادهٔ ۸۴

پس از تسليم صورت‌مجلس تحديدى مدير بايگانى بايد کتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر و بايگانى شدن آن را بدهد.

مادهٔ ۸۵

نصف هزينه و فوق‌العادهٔ نمايندگان را مى‌توان در موقع عزيمت براى عمليات تحديدى به‌عنوان پيش‌پرداخت داد و پرداخت بقيه موکول به تکميل و تحويل پرونده‌ها و گواهى مدير بايگانى است.