اصل يکصد و بيست و چهارم

رئيس‌جمهور مى‌تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وى اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونت‌ها را به‌عهده خواهد داشت (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و چهارم قبل از تجديد‌نظر:

رئيس‌جمهور فردى را براى نخست‌وزيرى نامزد مى‌کند و پس از کسب رأى تمايل از مجلس شوراى ملى حکم نخست‌وزيرى براى او صادر مى‌نمايد.

اصل يکصد و بيست و پنجم

امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولت‌ها و هم‌چنين امضاء پيمان‌هاى مربوط به اتحاديه‌هاى بين‌المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس‌جمهور يا نماينده قانونى او است.

اصل يکصد و بيست و ششم

رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امورادارى و استخدامى کشور را مستقيماً برعهده دارد و مى‌تواند اداره آنها را به‌‌عهدهٔ ديگرى بگذارد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و ششم قبل از تجديد‌نظر:

تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس‌جمهور مى‌رسد و در صورتى‌که آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براى تجديد‌نظر به هيئت وزيران مى‌فرستد.

اصل يکصد و بيست و هفتم

رئيس‌‌جمهور مى‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان به‌ويژه با اختيارات مشخص نعيين نمايد. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رئيس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و هفتم قبل از تجديد‌نظر:

هرگاه رئيس‌جمهور لازم بداند جلسه هيئت وزيران در حضور او به رياست وى تشکيل مى‌شود.

اصل يکصد و بيست و هشتم

سفيران به پيشنهاد وزير امورخارجه و تصويب رئيس‌جمهور تعيين مى‌شوند. رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مى‌کند و استوارنامه سفيران کشورهاى ديگر را مى‌پذيرد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و هشتم قبل از تجديد‌نظر:

رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مى‌کند و استوارنامه سفيران کشورهاى ديگر را مى‌پذيرد.

اصل يکصد و بيست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

اصل يکصد و سى‌ام

رئيس‌جمهور استعفاء خود را به رهبر تقديم مى‌کند و تا زمانى که استعفاء او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مى‌دهد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى‌ام قبل از تجديدنظر:

در هنگام غيبت يا بيمارى رئيس‌جمهور شورائى به نام شوراى موقت رياست جمهورى مرکب از نخست‌‌وزير، رئيس مجلس شوراى ملى و رئيس ديوان‌عالى کشور وظايف او را انجام مى‌دهد، مشروط بر اينکه عذر رئيس‌جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس‌جمهور يا در موردى که مدت رياست‌ جمهورى سابق پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهورى برعهدهٔ اين شورا است.

اصل يکصد و سى و يکم

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردى که مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليت‌هاى وى را برعهده مى‌گيرد و شورائى متشکل از رئيس مجلس و رئيس قوهٔ قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى که مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى که رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌کند (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و يکم قبل از تجديد‌نظر:

در صورت فوت، کناره‌گيرى يا بيمارى بيش از دو ماه و عزل رئيس‌جمهور، يا موجبات ديگرى از اين‌گونه، شوراى موقت رياست جمهورى موظف است ترتيبى دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهورى را جز در امور همه‌پرسى برعهده دارد.

اصل يکصد و سى و دوم

در مدتى که اختيارات و مسئوليت‌هاى رئيس‌جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگرى است که به موجب اصل يکصد و سى و يکم منصوب مى‌گردد، وزرا را نمى‌توان استيضاح کرد يا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نيز نمى‌توان براى تجديدنظر در قانون‌اساسى و يا امر همه‌پرسى اقدام نمود (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و دوم قبل از تجديد‌نظر:

در مدتى که وظايف رئيس‌‌جمهور برعهده شوراى موقت رياست جمهورى است دولت را نمى‌توان استيضاح کرد يا به آن رأى عدم اعتماد داد و نيز نمى‌توان براى تجديد‌نظر در قانون‌اساسى اقدام نمود.

اصل يکصد و سى و سوم

وزرا توسط رئيس‌‌جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين مى‌کند (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و سوم قبل از تجديد‌نظر:

وزرا به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب رئيس‌جمهور معين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‌شوند.


تعداد وزيران و حدود اختيارات هريک از آنان را قانون معين مى‌کند.

اصل يکصد و سى و چهارم

رياست هيئت وزيران با رئيس‌جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران و هيئت دولت مى‌پردازد و با همکارى وزيران، برنامه و خط‌‌مشى دولت را تعيين و قوانين را اجراء مى‌کند.


در موارد اختلاف‌نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاه‌هاى دولتى در صورتى‌که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران که به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مى‌شود لازم‌الاجراء است.


رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و چهارم قبل از تجديد‌نظر:

رياست هيئت وزيران با نخست‌وزير است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى دولت مى‌پردازد و با همکارى وزيران، برنامه و خط‌مشى دولت را تعيين و قوانين را اجراء مى‌کند.


نخست‌وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است.