اصل يکصد و سيزدهم

پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عالى‌ترين مقام رسمى کشور است و مسئوليت اجراء قانون اساسى و رياست قوهٔ مجريه را جز در امورى که مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود، برعهده دارد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سيزدهم قبل از تجديدنظر:

پس از مقام رهبرى رئيس‌جمهور عالى‌ترين مقام رسمى کشور است و مسئوليت اجراء قانون‌اساسى و تنظيم روابط قواى سه‌گانه و رياست قوهٔ مجريه را جز در مواردى که مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود، برعهده دارد.

اصل يکصد و چهاردهم

رئيس‌جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالى تنها براى يک دوره بلامانع است.

اصل يکصد و پانزدهم

رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:


ايرانى‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و متقد به مبانى جمهورى‌اسلامى ايران و مذهب رسمى کشور.

اصل يکصد و شانزدهم

نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسماً اعلام کنند. نحوهٔ برگزارى انتخاب رئيس جمهورى را قانون معين مى‌کند.

اصل يکصد و هفدهم

رئيس‌جمهور با اکثريّت مطلق آراء شرکت‌‌کنندگان، انتخاب مى‌شود، ولى هرگاه در دور نخست هيچ‌يک از نامزدها چنين اکثريتى به‌دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته مى‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بيشترى داشته‌اند شرکت مى‌کنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دوره نخست بيش از ديگران رأى داشته‌اند براى انتخاب مجدد معرفى مى‌شوند.

اصل يکصد و هجدهم

مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم برعهده شوراى نگهبان است ولى قبل از تشکيل نخستين شوراى نگهبان برعهده انجمن نظارتى است که قانون تعيين مى‌کند.

اصل يکصد و نوزدهم

انتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى‌دهد.

اصل يکصد و بيستم

هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأى‌گيرى يکى از نامزدهائى که صلاحيت او طبق اين قانون احراز‌شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مى‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکى از دو نفر حائز اکثريت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد مى‌شود.

اصل يکصد و بيست و يکم

رئيس‌جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى که با حضور رئيس قوهٔ قضائيه و اعضاء شوراى نگهبان تشکيل مى‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مى‌کند و سوگندنامه را امضاء مى‌نمايد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و يکم قبل از تجديدنظر:


رئيس‌جمهور در مجلس شوراى ملى در جلسه‌اى که با حضور رئيس ديوان‌عالى کشور و اعضاء شوراى نگهبان قانون‌اساسى تشکيل مى‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مى‌کند و سوگندنامه را امضاء مى‌نمايد.


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

من به‌عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى‌کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى‌اسلامى و قانون‌اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاء مسئوليت‌هائى که برعهده گرفته‌ام به‌کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون‌اساسى براى ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمه‌اطهار عليهم‌السلام قدرتى را که ملت به‌عنوان امانتى مقدس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به‌ منتخب ملت پس از خود بسپارم.

اصل يکصد و بيست و دوم

رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفى که به‌موجب قانون‌اساسى و يا قوانين عادى به‌‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و بيست و دوم قبل از تجديد نظر:

رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوهٔ رسيدگى به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مى‌کند.

اصل يکصد و بيست و سوم

رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌‌پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء کند و براى اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.