مدارک مورد نياز و شرايط روش پيش‌فاکتور

۱. درخواست کتبى متقاضى


۲. داشتن شمارهٔ اقتصادى


۳. صدور پيش‌فاکتور

مدارک مورد نياز و شرايط روش انعقاد قرارداد

۱. درخواست کتبى سفارش


۲. داشتن شمارهٔ اقتصادى


۳. مبادلهٔ قرارداد


۴. واريز وجه پيش‌پرداخت قرارداد متناسب با مبلغى که در قرارداد توافق شده است.

محل مراجعه

کرج: شهر صنعتي، بعد از ميدان استاندارد و انبار ذوب‌آهن، صندوق پستى کرج: ۸۱۴-۳۱۵۸۵ تهران: صندوق پستى ۱۴۱-۱۳۱۲۵

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

کرج: شهر صنعتي، بعد از ميدان استاندارد و انبار ذوب‌آهن، دفتر مديريت عامل